Salmerne og begrebet ’Synd’.

 

v6  Herren øver retfærdighed
og ret mod alle undertrykte.
v7  Han kundgjorde Moses sine veje
og israelitterne sine gerninger.
v8  Herren er barmhjertig og nådig,
sen til vrede og rig på troskab.
v9  Han anklager ikke for evigt
og vredes ikke for altid;
v10  han gengælder os ikke vore synder
og lønner os ikke efter vor skyld.
v11  Så høj som himlen er over jorden,
så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham;
v12  så langt som øst ligger fra vest,
så langt har han fjernet vore synder fra os.
v13  Som en far er barmhjertig mod sine børn,
er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.

(Salme 103).

 

Synden og skylden er ikke i Salmerne helt det samme som - for eksempel - mange kristne i dag forstår ved disse begreber. I den senere og nyere kristendom er synden entydigt komme til at betyde de konkrete synder som det enkelte menneske begår - imod ’Guds lov’ og som det er skyldig for og som det egentligt bør straffes for – engang. Synden er individuel – og lovbrud. I pietistisk kristendom er synden det samme som skyldfølelsefølelsen af at være dårlig, syndig, uværdig. Gud ser alt, hans øjne er overalt. Vi kan ikke skjule os. Synden er ikke mindst det seksuelle som lokker mennesker fordi vi er svage. Synden får os til at blive røde i hovedet af skam. Vi frygter straffen – og vi føler at vi har fortjent straffen. Den pietistiske opfattelse af synden svarer på en mærkelig måde til det moderne menneskes selvopfattelse og dårlige selvværd: - Jeg er dårlig, ikke god nok, ikke stærk nok. Jeg har ikke fortjent at have det godt!

 

I Salmerne hænger begrebet synden sammen med fortabelsen. Mennesker kan gå fortabt i livet – det vil sige at de mister alt det de holder af, bliver hjælpeløse og ensomme, kommer til at lide fysisk og psykisk, opgiver livet. I Salmerne hænger begreberne sammen: Hvis man er gået fortabt, er man blevet ramt af ’Synden’. Synden og fortabelsen – eller forbandelsenrammer så at sige mennesket udefra. Synden rammer os som en storm, et uvejr. Synden knuser os som en dæmonisk magt og dækker os med mørke. Synden gør os angste og bange. Synden er forbundet med dødsangsten, skræk og rædsel. Synden, døden, ulykken er det onde i livet, de onde magter i verden. Salmerne er tildels mytologiske – det vil sige at det onde ofte bliver personificeret: Det onde – eller synden og døden – er urdybet, afgrunden, slangen, vandfloden, dragen, uhyret, Livjatan (Satan). Ved skabelsen besejrede Gud de onde magter – dragen – men de er ikke besejret for evigt. De må besejres igen og igen. Livet trues hele tiden af de onde magter – også fx hungersnøden og krigen og fattigdommen. At gå fortabt er at blive ramt af ondskaben, ulykken, sygdommen, ydmygelsen – som igen er ’Synden’. Gud er den – eneste – magt som kan fjerne eller besejre synden. Fra Gud kommer alle gode ting – velsignelsen – fred, glæde, trivsel, lykke. De onde ting kommer fra Guds fjender – de onde magter, som kan få overtaget i livet. De onde ting som naturkatastrofer og jordskælv kommer fra kaosmagterne, urdybet, de vældige vande, som altid truer livet og befinder sig lige under verden. (Efter skabelsen befinder kaosvandene sig ifølge Salmerne dels under jorden dels over himmelhvælvingen).

 

Derfor er synden en byrde, en lidelse, en plage – som det siges i Salmerne – den er så tung at vi ikke kan bære den. Synden besætter mennesker som en ond ånd. Gud ’tilgiver’ synden – det vil mere rigtigt sige: at han fjerner synden og dens konsekvenser. Forholdet er ikke så meget juridisk – at Gud ’tilgiver’ en synd – som det handler om sejr og redning. Gud er nok dommer i Salmerne – men at ’dømme’ betyder især at frelse og sejre over det onde. Gud er bestemt ikke nogen ’juridisk’ dommer i vores betydning, som sidder og holder sig til en lovbog!! Gud tager os ud af synden og giver os glæden i stedet. Ordet frelse betyder på hebraisk at vi vinder vores frihed, at vi får frit rum og åbent plads, at livet bliver stort og rummeligt, at vi sejrer over fjenden og alle lænker – at vi bliver ført ud i det åbne land, som det siges i salmerne.

v13  Talløse ulykker
omgiver mig,
mine synder [synden] har indhentet mig,
så jeg ikke kan se;
de er flere end hårene på mit hoved,
og modet svigter mig.
v14  Vær nådig, Herre, og red mig,
skynd dig til hjælp, Herre!

(40.13)

 

Synden er en magt der har ramt vore hoveder:

v12  Så langt som øst ligger fra vest,
så langt har han fjernet vore synder fra os.

(103.12)

Vi kan også i den følgende salme, Salme 124, se hvordan salme-jeg’ets modstandere er glidende, de glider over i hinanden, de beskrives snart som det ene og så som det andet. Den egentlige fjende er det onde i sig selv, Guds modstander eller Guds fjende i skabelseskampen, lidelsen eller ulykken og de livsfjendtlige kræfter som er forbundet med lidelsen – egoet, synden, verden:

 

Hvis ikke Herren havde været med os,
det skal Israel sige,
v2  hvis ikke Herren havde været med os,
dengang mennesker rejste sig mod os,
v3  da havde de slugt os levende [løver]
i deres flammende vrede [ilden] mod os,
v4  da var vandet skyllet over os,
floden [urdybet, afgrunden, uhyret, slangen] var strømmet over os,
v5  da var det brusende vand [mytologisk lige som floden]
strømmet over os.

(124.1)

 

Når vi er fortabt – ulykkelige, dødsmærkede, fortvivlede – er vi ’i synden’, vi er ’faldet ned i synden’. Vi er i skylden – vi er skyldige. Denne tanke findes også mange steder i Det nye Testamente fx hos Paulus i Romerbrevet. Paulus siger, at før Kristus herskede ’Synden’ og ’Døden’ (det vil sige at menneskene var ulykkelige) – som magter, som verdenskræfter – som ulykkesengle. Det som Kristus betyder – for Paulus - er altså ikke først og fremmest noget juridisk – at dommeren slår en streg over forbrydelsen trods lovbogens tekst – men en sejr over de onde kræfter i livet – ’Synden’. Kristus besejrer egoet og den onde fyrste som havde taget magten i verden og gjort alle mennesker fortabt og ulykkelige.

 

Alle mennesker som er fortabt er syndere – og alle syndere er fortabt. Sådan kan man sammenfatte tanken i Salmerne. De to begreber dækker i høj grad hinanden. At gå fortabt er ikke en fremtidig begivenhed engang ude i en fjern fremtid – som ved dommens dag. At være fortabt er noget som man er lige her og nu – det er noget, som kan ses og mærkes – i allerhøjeste grad. Det menneske som bliver kastet for løverne er virkeligt fortabt. Det menneske som forlades af alle sine kære er fortabt. Dette er en indlysende sandhed i Salmerne. Vi ved godt hvad det er at fortabt – at være fortabt. Jeg går fortabt på grund af noget – mine egne tanker, følelser og handlinger – og på grund af skæbnenulykken. Sådan opfattes det i Salmerne. De mennesker som lever efter livets lov eller Guds lov går ikke fortabt – men alligevel: nogle gange går det galt og vi går fortabt. Kun én magt kan redde os – Gud. Og når vi bliver reddet ud af ulykken, dødsfaren, sygdommen – den onde fyrstes kvælergreb – er det med Guds hjælp. At blive tilgivet bliver derfor det samme som at blive helbredt, eller at vinde sejr over de onde fjender – eller at få sin ejendom, familie og anseelse tilbage. Det er noget som kan ses. Guds velsignelse er virkelig, levende, konkret. Han der lever et rigt liv er velsignet af Gud. Guds kraft og velsignelse viser sig i at vores liv lykkes. Gud river os ud af syndens vold. Han udsletter synden – lidelsen. Syndens følge er døden – synden og døden (i vid betydning) er det samme. Det er en ulykke at leve i synden – at være prisgivet synden, ikke at kunne gøre sig fri af synden, at være et offer for synden – det livsfjendtlige og onde.

 

Salmerne består af utallige klagerklagesalmer: - Gud! Du ser hvilken ulykke jeg er havnet i! Jeg kan ikke selv komme ud. Frels mig ud af synden og skylden og lidelsen! Udslet synden! Kom! Rejs dig! Kom nu! Vis dig!

 

Velsignelsen er symbolet på de gode kræfter i livet. Velsignelsen er en kraft, en energiheld og lykke - som kommer fra Gud. Når vi får og har velsignelsen lykkes livet for os. Job er sådan en lykkemand. Vi lever et godt liv og dør mæt af dage, som det siges om Job. Synden kommer fra de onde guder, de onde magter, kaosmagterne – slangen, dragen. Den onde kan have stor magt i verden – derfor søger vi tilflugt hos Herren – som det siges i Salmerne. Herren er vores borg, fæstning, vores styrke og skjold imod synden, det onde. Herren er den kriger som kan besejre de onde magter som ødelægger livet. Synden ødelægger Guds gode liv.

Synden skyldes ikke bestemte konkrete enkeltmennesker. Synden og lidelsen kommer fra noget alment, noget mytologisk, en magt. Derfor kan klagerne i Salmernes bog ligestille og sammenstille mange forskellige slags fjender i samme udtryk. Salmernes sprog er symbolsk. Alle modstandere eller fjender er i virkeligheden den samme fjende, det onde, Det onde Sværd, Ondskabens domstol:

v20  Men du, Herre, hold dig ikke borte,
du, min styrke, skynd dig til hjælp!
v21  Red mit liv fra sværdet,
mit dyrebare liv fra hundene,
v22  frels mig fra løvens gab,
fra vildoksernes horn!

(22)

Synden er en magt, et væsen, noget mytologisk eller personificeret. Synden lokker os og indsmigrer sig:

v2  Synden taler til den ugudelige i hans hjerte,
gudsfrygt har han ikke for øje.
v3  Den indsmigrer sig hos ham,
så man kan finde hans skyld og hade ham.

(36)

 

Vi finder denne tanke om synden og skylden mange steder i Det gamle Testamente. Det følgende er et citat af profeten Mika, som netop opfatter synden som en ulykke og lidelse som er kommet over menneskene – så at sige udefra som en magt:

 

       v18  Hvilken gud er som du,
      der tilgiver skyld
      og bærer over med synd?

       v19  Han viser os atter barmhjertighed
      og træder al vor skyld under fode.
      Du kaster alle vore synder
      i
havets dyb!
       v20  Du viser troskab mod Jakob,
      og trofasthed mod Abraham,
      sådan som du tilsvor vore fædre
      i gamle dage.

 

(Mika 7, 18).

 

Et andet markant eksempel på denne tanke findes hos profeten Zakarias som levede omkring 500 f. Kr. Hos Zakarias er ’Synden’ symboliseret eller personificeret ved en kvinde i en beholder – kornmålet – som Gud sørger for bliver bragt meget langt væk fra menneskenes verden. Synden er som den onde drage – ondskaben:

 

v5  Den engel, der talte med mig [Zakarias], trådte frem og sagde til mig: »Løft dine øjne og se, hvad der kommer der.« v6  Da jeg spurgte: »Hvad er det?« svarede han: »Det er kornmålet, der kommer,« og han fortsatte: »Det er hele landets syndv7  Og se, blylåget løftede sig, og der sad en kvinde i kornmålet. v8  Han sagde: »Hun er ondskaben,« og så kastede han hende ned i kornmålet igen og slog blylåget i.

v9  Jeg løftede øjnene, og jeg så to kvinder komme frem; vinden tog i deres vinger – de havde vinger som storke – og de løftede kornmålet op mellem jord og himmel. v10  Jeg spurgte den engel, der talte med mig: »Hvor bringer de kornmålet hen?« v11  Han svarede: »De skal bygge hende et hus i landet Sinear, og når det er færdigt, anbringer de hende der, hvor hun skal stå.«

 

(Zakarias 5,5).