En ny himmel og en ny jord.

 

Herren, gudernes Gud, taler,
han kalder på jorden
fra øst til vest.
v2  Fra Zion, skønhedens krone,
træder Gud frem i stråleglans,
v3  vor Gud kommer, han tier ikke.
Foran ham går en fortærende ild,
omkring ham raser en vældig storm.

v4  Han indkalder himlen [guderne] deroppe og jorden,
han vil holde dom over sit folk [guderne].
v5  Kald mine trofaste [de andre guder] sammen hos mig,
dem der har sluttet pagt med mig ved slagtoffer.
v6  Og himlen [guderne] forkynder hans retfærdighed,
for Gud selv er dommer [er blevet herre i himlen].      Sela

(50)

 

Gud skaber en ny verden i og med at han griber ind, i og med at han viser sig. Gud tager magten, han erobrer magten, han hævder sin magt, han besejrer de onde kræfter, de livsfjendtlige kræfter i universet.

I Salmernes sprog sker dette først i himlen og derefter på jorden. Det som sker i himlen skaber en ny tilstand i universet som derefter afspejler sig på jorden. Det som sker og findes på jorden er et spejl af det som er og findes i himlen. Gud skaber en ny himmel – og derefter en ny jord. Epifanien – det at Gud kommer og viser sig – er en skabelse, en nyskabelse, en genfødsel, en opstandelse.

v5  Ja, jeg ved, at Herren er stor,
vor Herre er den største af alle guder.

(135)

I Salme 50 kan vi se hvordan Gud holder dom i himlen. Gud er gudernes gud eller han bliver gudernes gud. I Salmernes Bog omtales hvordan guderne ikke gør Guds vilje – de bliver derfor anklaget og dømt skyldige. Gud indkalder alle dem som bor i himlen. De som bor i himlen er hans folk – hans hær – hans krigere. De er hans trofaste – eller burde i al fald være det. Gud har sluttet pagt med de væsner, engle, guder, magter som bor i himlen. Gud er en konge – over for sine stormænd, som det siges et andet sted. Guderne er hans stormænd – selv om de ikke altid forstår at leve op til pagten. Guderne skaber lidelse og nød på jorden derfor bliver de dømt. Salmerne opfatter det sådan at guderne har områder eller lande nede på jorden i deres magt – som fx de enkelte landes guder. Guderne dømmer ikke retfærdigt siger Jahve. De har svigtet enkerne og de faderløse. Derfor bliver de dømt.

v1  Salme af Asaf.


Gud træder frem i gudeforsamlingen,
blandt guderne holder han dom:
v2  Hvor længe vil I dømme uretfærdigt
og tage parti for de ugudelige?      Sela
v3  Skaf de svage og faderløse deres ret,
frikend de hjælpeløse og arme,
v4  udfri de svage og fattige,
red dem fra de ugudeliges magt!

v5  De forstår og fatter intet,
de vandrer i mørke,
jordens grundvolde rokkes.
v6  Jeg har sagt: I er guder,
I er alle sønner af den Højeste.
v7  Dog skal I dø som mennesker,
og I skal falde som en af stormændene.

v8  Rejs dig, Gud, hold dom over jorden,
for du har alle folkene som ejendom.

(82)

Forestillingerne om Guds dom og sejr i himlen genfindes også i det nye Testamente – fx i Johannes’ Åbenbaring hvor det er Mikael, Guds ærkeengel, der besejrer og nedstyrter det onde i himlen. Forestillingen findes også udviklet hos den senere Esajas – tritoesajas (Esajasbogen kapitlerne 56 til 66).

Vis Herren, I gudssønner,
vis Herren ære og hæder!
v2  Vis Herrens navn ære,
kast jer ned for Herren i hans hellige majestæt.

v3  Herrens røst lyder over vandet,
ærens Gud lader tordenen rulle.
Herren er over de vældige vande.
v4  Herrens røst lyder med kraft,
Herrens røst lyder med vælde.
v5  Herrens røst splintrer cedertræer,
Herren knuser Libanons cedre.
v6  Han får Libanon til at springe som en kalv
og Sirjon som vildoksens kalv.
v7  Herrens røst spalter ilden i flammer,
v8  Herrens røst får ørkenen til at skælve,
Herren får Kadesh-ørkenen til at skælve.
v9  Herrens røst får hinden til at føde
og flår barken af skovens træer.

(29)

I salme 29 kan vi se hvordan Gud først erobrer magten i himlen over gudssønnerne eller guderne. Derefter sejrer Gud på jorden blot ved at han viser sig. I vers 3 og de følgende skaber Gud sejren blot ved sit ord -  uden kamp. Gud viser sin magt og vælde og jorden skælver. Jahve eller Herren er frygtindgydende – men han bringer ikke i egentlig forstand død og ødelæggelse. Han er frygtindgydende for mennesker påsamme måde som jordens store konger var frygtindgydende i oldtiden. Det er tidens sprog. Gud bringer ikke død og undergang. Han bringer frelse. Det er salmernes budskab. Han er ikke nogen dommer i vores betydning. Han dømmer ikke visse personer til straf eller pine. Han redder. Han stopper det onde.

Salmernes verdensbillede gør billedet kompliceret. Jahve har fjernet de vældige vande, urdybet, vandet fra jorden, den beboelige jord. Gud har delt vandet således at en del findes under jorden. Jorden flyder oven på de vældige vande eller floden – derfor på usikker grund. Men Gud har sat resten af vandet oven over himmelhvælvingen. Derfra regner det gennem døre og sluser. Derfor findes det onde, ondskaben, de vældige vande oppe i himlen dvs oven over himmelhvælvingen.

Billedet kompliceres også af at udtrykket himlen nogle gange i Salmerne er tvetydigt eller flertydigt. Jahves tronstol står i himlen – men står også i templet, i det allerhelligste. Nogle gange betyder i himlen og fra himlen det samme som i templet og fra templet. Det er i al fald mange forskeres mening. Ordet himlen har ikke helt den samme betydning som i en meget senere kristendom. I de fleste tilfælde er Herren en magt som er og virker i denne verden – han kommer fx fra Sinaj. Hans retfærdighed når helt op til himlen – som det ofte siges. Herren lever i denne verden – sammen med os. Han er vores anfører og konge. Hans kongerige er Palæstina. Vi er hans folk. I mange tilfælde i Salmernes Bog befinder Gud sig ikke oppe i himlen – oven over himmelhvælvingen. Han er her – sammen med os. Han kommer til stede i templet og kan se os og svare os – fordi han er kommet nær. Pointen ved epifanien i templet er netop at Gud er til stede her og ikke skjuler sig. Gud skjuler sig ikke oppe i en himmel – fjernt fra os! Tanken om at Gud altid befinder sig i himlen er antageligt en forestilling som gradvist udvikler sig i senjødedommen.

Vi kan også se Herrens Jahves sejr over de onde guder i salme 58. salmen indeholder usædvanligt ubehagelige blodtørstige udtryk men det er nok vigtigt at denne kamp er mytologisk. De mægtige er ikke ufromme eller ugudelige medlemmer af menigheden! Herren kæmper ikke i salme 58 imod mennesker men imod det onde som sådant.  Det er disse onde magter som skaber ondskaben og lidelsen på jorden. Sejren i himlen går forud for sejren på jorden:

v1  For korlederen. Al-tashket. Miktam af David.

v2  Fører I retskaffen tale, I mægtige [guder]?
Dømmer I mennesker retfærdigt?
v3  Nej, bevidst øver I uret i landet,
med vilje giver I volden frit løb.

v4  De ugudelige [guder] er frafaldne fra fødslen,
løgnerne er vildfarne fra moders liv.
v5  De er giftige som slanger,
som den døve slange, der stopper øret til,
v6  så den ikke kan høre slangebesværgeren,
selv ikke den kyndigste besværger.

v7  Gud, slå tænderne ud på dem,
knus løvernes kæber, Herre!
v8  De skal flyde ud, som vand siver bort,
de skal visne som græs ved vejen,
v9  som sneglen, der opløses i slim,
som et dødfødt barn, der aldrig får solen at se.
v10  Før deres tornebusk vokser til tjørnekrat,
blæser han dem væk i vrede som tidselfrø.

v11  Den retfærdige skal glæde sig over at se hævn,
han skal vaske sine fødder i den ugudeliges blod;
v12  og folk skal sige:
»Ja, den retfærdige får sin løn [retfærdigheden sker fyldest],
der er en Gud, som dømmer på jorden!«

(58)

I Salme 89 ser vi tydeligt hvordan en ny himmel og en ny jord indledes ved at Gud tager magten over guderne. Gud er ikke så meget skaberen men sejrherren. Tanken om at Gud har skabt verden i den senere kristne betydning opstår meget sent i det gamle israel – først i senjødedommen fra ca 500 f. Kr. eller fra ca 300 f. kr. Gud er sejrherren som har besejret de onde magter. Hans sejr er vores frelse og udvælgelse. Denne tanke – at Gud har besejret det onde, syndens og dødens kræfter – findes også hos Paulus i Det nye Testamente:

v6  Himlen priser [nu efter sejren] dit under, Herre,
din trofasthed i de helliges [gudernes] forsamling.
v7  For hvem i skyen står mål med Herren,
hvem blandt gudssønnerne [guderne] er Herrens lige?
v8  Gud vækker rædsel i de helliges [gudernes] kreds,
han er stor og frygtindgydende for alle [nemlig guderne], der omgiver ham.
v9  Herre, Hærskarers Gud, hvem er som du?
Stærk er Herren. Din trofasthed omgiver dig.
v10  Du hersker over det hovmodige hav [dragen, slangen, uhyret],
du dæmper dets brusende bølger.
v11  Du knuste Rahab, han lå dræbt,
du splittede dine fjender med din stærke arm.
v12  Himlen tilhører dig, jorden tilhører dig,
du grundlagde jorden med alt, hvad den rummer.
v14  Din arm har kraft,
din hånd er stærk, din højre er løftet.
v15  Retfærdighed og ret er din trones grundvold,
godhed og troskab står foran dig.


v16  Lykkeligt det folk, der forstår at hylde dig,
Herre, i lyset fra dit ansigt vandrer de;
v17  de jubler over dit navn hele dagen
og ophøjes ved din retfærdighed.
v18  Din styrke er deres smykke [ejendom],
i din nåde løfter du vort horn [magt, herlighed, ære].
v19  Vort skjold [krigsmagt] tilhører Herren,
vor konge tilhører Israels Hellige.

(89)

Gud sikrer en ny kollektiv tilstand – frelsen. Frelsen er ikke en frelse for enkelt personer som kommer i himlen eller som bliver frelst efter døden. Frelsen er den ny kollektive tilstand på jorden og i himlen som er skabt af Jahves retfærdighed. Frelsen er den naturlige tilstand, sådan som det bør være, sådan som det var i begyndelsen, sådan som det er meningen at det skal være:

v11  Troskab og sandhed mødes,
retfærdighed og fred kysser hinanden.
v12  Sandhed spirer frem af jorden,
retfærdighed ser ned fra himlen.
v13  Ja, Herren giver lykke,
og vort land giver sin afgrøde.
v14  Retfærdighed går foran ham,
og fred følger i hans spor.

(85)

I døden er der ingen frelse, siger Salmerne (88.13). De døde lever ikke. De kan ikke se Guds undere og de kan ikke lovprise Herren. De er fortabt.

 

En ny himmel og en ny jord indebærer også at Israels nabostater som angriber Israel skal tilintetgøres. Vi kan i disse udtryk se hvordan Israels nabostater, de såkaldt ugudelige, guderne, de onde, Rahab ofte smelter sammen i det samme begreb. Salmernes mening er at det onde skal udryddes og retfærdigheden skal herske i den ny himmel og på den ny jord. De følgende udtryk er mest symbolske udtryk for denne tanke og skal nok ikke læses bogstaveligt:

v1  En sang. Salme af Asaf.

v2  Gud, vær ikke tavs,
vær ikke stum og stille, Gud!
v3  Se, dine fjender larmer,
dine modstandere løfter hovedet.
v4  Mod dit folk udtænker de snedige planer
og lægger råd op imod dem, du værner.
v5  De siger: Lad os udslette dem som folk,
så Israels navn ikke nævnes mere [Babylon].
v6  I enighed lægger de planer,
de slutter pagt imod dig,
v7  beduiner fra Edom og Moab [nabofolkene og Babylon],
ismaelitter og hagritter,
v8  Gebal, Ammon og Amalek,
Filistæa tillige med Tyrus' indbyggere.
v9  Selv Assur har sluttet sig til dem
som støtte for Lots efterkommere.      Sela

v10  Gør med dem som med Midjan,
som med Sisera og Jabin ved Kishonbækken;
v11  de blev tilintetgjort ved En-Dor
og blev gødning på jorden.
v12  Lad det gå deres fyrster som Oreb og Ze'eb,
alle deres ledere som Zeba og Salmunna.
v13  Fordi de siger:
Guds græsgange
tager vi i eje.
v14  Min Gud, lad det gå dem som kugletidsler,
som strå, der flyver for vinden.
v15  Som ilden sætter skoven i brand,
som flammen antænder bjergene,
v16  skal du forfølge dem med din storm
og forfærde dem med din hvirvelvind.
v17  Dæk deres ansigt med skam,
til de søger dit navn, Herre.
v18  De skal for evigt beskæmmes og forfærdes,
gøres til skamme og gå til grunde,
v19  til de forstår, at du alene
Jahve er dit navn –
er den Højeste over hele jorden.

(83)

Vi kan se det samme skema i salme 94: De ugudelige er Babylon eller andre fjender og de guder som de tilbeder. Et land blev i oldtiden identificeret med sine guder. Babylon dyrker fremmede guder. Babylon tilbeder Marduk. Derfor er Marduk og Babylon ét og det samme. Derfor betegnes de som de ugudelige, Guds fjender:

v1  Herre, du hævnens Gud,
du hævnens Gud, træd frem i stråleglans!
v2  Rejs dig, du jordens dommer,
gør gengæld mod de hovmodige!
v3  Hvor længe, Herre, skal de ugudelige [Marduk, Babylon],
hvor længe skal de ugudelige juble [587 nederlaget til Babylon]?
v4  Frækt lader de munden løbe,
alle forbryderne bruger store ord.
v5  De knuser dit folk, Herre [nederlaget i 587 f.Kr.],
de undertrykker din ejendom.
v6  Enken og den fremmede slår de ihjel,
faderløse myrder de.

(94)

 

Vi kan se i salme 93 hvordan Herren har taget magten – efter kampen, efter sejren. Salme 93 er et slags kroningsritual. Et hyldestråb til sejrherren. Jahve krones som konge. Han har besejret de onde kræfter. Han har genoprettet kosmos:

v1  Herren er [nu blevet] konge! Han har klædt sig i højhed,
Herren har klædt sig og rustet sig med styrke.
Ja, jorden står fast, den rokkes ikke [mere].
v2  Din trone står fast fra ældgammel tid,
fra evighed har du været til.
v3  Herre, strømmene [det onde, ondskaben, de onde guder] løfter,
strømmene løfter deres røst,
strømmene løfter deres brøl.
v4  Men mere end de vældige vandes buldren,
mere end havets mægtige brændinger
er Herren mægtig i det høje [Gud har vist sig som den stærkeste].
v5  Dine vidnesbyrd står fast,
hellighed smykker dit hus
i al evighed, Herre.

(93)

Vi kan i salmerne finde mere primitive opfattelser af Jahve som en konge der bor i sit eget rige med sine stormænd – guder - og undersåtter. Jahve er gudefaderen. Han bor på det hellige bjerggudebjerget. Dette rige er i disse tilfælde ikke det samme som Palæstina eller Israel. Disse forestillinger svarer til lignende forestillinger i hele oldtiden – fx også i det gamle Grækenland med Zeus som faderen. Vi kan fx se forestillingen i salme 103 som er en gammel salme:

v20  Pris Herren, I hans engle [guder],
I stærke krigere [guder], der udfører hans befaling
i lydighed mod hans ord.
v21  Pris Herren, alle hans hære [krigere, guder],
hans tjenere, der udfører hans vilje.
v22  Pris Herren, alle hans skaberværker
overalt i hans rige.

(103)