Egypten og Israel.

 

Egyptens kultur og religion var allerede i oldtiden urgammel og er blevet opfattet sådan. Vi ved at den egyptiske kultur og religion eksisterer fra ca 3000 f. kr. Men mange af de religiøse forestillinger – fx tilbedelsen af solen og frugtbarheden – er meget ældre. Det er vigtigt at huske på at Egypten i oldtiden – indtil det blev en del af Romerriget under Cæsar og forsvandt som et selvstændigt samfund – var isolationistisk. Egypten førte ikke mange krigstoge og erobringskrige. Egypten lukkede sig inde i sin egen verden og holdt sig for sig selv. Vi ved at Egypten har ført enkelte krige mod Nubien (i Afrika) og op imod Palæstina området og Syrien men det var absolutte undtagelser. Egypten førte en fredspolitik med sine naboer og blandede sig ikke meget – var på en vis måde lige glad.

Den egyptiske religion levede videre til 500 tallet e. kr. – da den kristne kirke endegyldigt vandt sejren i Romerriget. Vi kan måske sige at den egyptiske religion eksisterede som en defineret social størrelse i 3500 år! I 500 tallet lukkede de sidste Isis templer i Egypten. Isis er en gammel gud i Egypten – vi møder hende allerede ca 3000 f. kr. – hun er kvinden, moderen, frugtbarhedsgudinden. Men Isis kulten blev i århundrederne før Jesu fødsel en international mysteriereligion som bredte sig til hele verden – Asien, Grækenland, Rom, Europa. I byen Rom blev Isis kulten dominerende i meget lang tid. De kristne kirker blev siden bygget oven på Isis templerne. Isis forvandler sig fra at være en speciel meget fremmedartet egyptisk gudinde til at være hele verdens frelser, alle menneskers frelser og moder, hun er livet og lyset. Isis er solen, solopgangen, det første lys om morgenen. Alt liv kommer fra Isis. Alle har vi drukket vores mælk af hendes bryst. Hun tørrer alle tårer af enhver kind. Hun er en madonna. Hun er kærligheden og skønheden. Hun er Afrodite. Hun er Gud. Over alt var der billeder af moderen Isis og hendes elskede søn Horus. Da den kristne kirke begyndte at fremstille billeder af jomfru Maria og Jesus barnet blev man stærkt inspireret af billederne af Isis. Det kan man tydeligt vise i billederne. Maria fremstilles som Isis. Maria opsuger så at sige den gamle Isis tro som havde eksisteret i mange århundreder. De kristne kunstnere tænker i tidens tanker og efter tidens skemaer. Isis var et evigt gyldigt billede på kvinden og moderen - og det blev Maria efter hende. Horus er identisk med den gamle egyptiske farao eller konge. Faraonerne kaldte sig for Horus. Farao er søn af Isis. Kristus er konge - lige som Horus. Kristus er SønnenHorus er Sønnen. Sønnen gør Faderens gerninger – Farao gør faderens gerninger. Sønnen kender faderen. Det som sønnen siger, har han fra faderen. Vi kan se hvordan skemaer fra Isis kulten lignede opfattelserne i den kristne kirke. Den kristne kirke bruger tidens billeder og symboler - som i dette tilfælde er de egyptiske billeder.

Rent kulturelt var den egyptiske kultur dog så stærk at den bredte sig fx til Palæstina området – altså til Kana’an. På nogle områder kan vi se at egyptiske forestillinger spredte sig til Kana’an og da Israel indvandrede i Palæstina blev de altså indirekte påvirket af egyptisk kultur og religion. Men nok mest indirekte. Den opfattelse af kongen som Guds søn man havde i Kana’an er nok påvirket fra Egypten. Måske er naturopfattelsen og opfattelsen af solen også påvirket fra Egypten, men måske er disse forestillinger bare fællessemitiske forestillinger – eller et skema i hele oldtiden.

Vi kan læse hos profeterne i Det gamle Testamente at Israel engang imellem sluttede forbund med Egypten af politiske grunde. Af den årsag opstillede man egyptiske guder i Israel og foranstaltede en egyptisk kult. Måske har Egypten i visse perioder haft en mere direkte religiøs betydning for Israel. I oldtiden skelnede man ikke mellem et land og dette lands guder og gudsdyrkelse. At slutte forbund med det store Egypten var at alliere sig med Egyptens store guder!

Det gamle Testamente kender udmærket de egyptiske guder og deres navne. Et mere interessant eksempel er nok Salme 19 – solhymnen – og Salme 104 – om naturen. Efter de fleste forskeres mening er salme 19 en gammel solhymne som ikke har meget med Israel at gøre. Indholdet i denne hymne svarer derimod meget godt til de mange solhymner vi har bevaret fra Egypten. I Egypten var solen den vigtigste af guderne gennem hele det historiske forløb. I Salme 19 rejser solen – som er en glad helt – henover himlen i sin båd. Om natten elsker han med sin elskede kvinde under jorden. Solen i salme 19 ligner fremstillingen på egyptiske billeder. Solen er forbundet med frugtbarhed og seksualitet – han er stærkt oplivet når han om morgenen forlader sin elskedes arme - og han er en handlekraftig kriger. Han er som solguden Re eller Amon.

Man har også sammenlignet tankerne og ordvalget i Salme 104 med de tilsvarende egyptiske hymner eller salmer. Vi har bevaret et stort antal egyptiske salmer som ligner salmerne i Det gamle Testamente. Der er meget overraskende ligheder. Vi må antage at Israel i Kana’ans land har mødt egyptiske naturhymner som man brugte i Kana’an. Israel var lært af og blevet inspireret af denne naturopfattelse. Salme 104 viser altså at Israel var indirekte påvirket fra den egyptiske religion og naturopfattelse.

De egyptiske guder som Re, Amon, Isis og Osiris bredte sig ikke uden for Egypten – vi finder dem ikke i Kana’an. Dette er helt overraskende men forklaringen er sikkert det sproglige: Alle folkene fra Palæstina til Tyrkiet til Arabien til Mesopotamien var semitiske folk. Egypten var ikke et semitisk folk. Alle de semitiske folk havde fælles gudeforestillinger. Guden Ba’al eller gudinden Astarte finder vi i næsten alle de semitiske folk. På denne måde eksisterede et skarpt skel mellem Egypten og Asien og Mellemøsten på den anden side af Det røde Hav.

Den egyptiske religion består tilsyneladende af et utal af guder og vi kan også finde en indviklet mytologi og gudelære i det gamle Egypten. Men alt tyder på at dette billede kun dækker overfladen. Alle guderne er blevet opfattet som ét og det samme – i al fald på en måde. Guderne er forskellige aspekter af det samme – det hellige. Gud har mange former og navne – men egentlig er der kun én gud. Vi har mange vidnesbyrd om at de gamle egyptere har opfattet guderne på denne måde. Som eksempel kan nævnes de vigtige guder: Solen (Re, Amon) som identificeres med Osiris, som egentlig er en frugtbarhedsgud. Kongen er Solens søn – Amons søn – men han er samtidigt søn af Osiris og Isis – han er Horus - Sønnen. Alle guderne er egentlig den samme. De er epifanier eller manifestationer af det samme – det guddommelige. Vi kan se denne tendens – synkretismen – i hele oldtiden. En moderne teori om oldtidens religion har sagt, at i følge opfattelsen i oldtiden var alle guderne komplementære – de er ikke i strid med hinanden – de udgør hinandens komplement eller forklaring. Guden konkret som fx Osiris er kun en yderlige ny viden om hvem Gud er – der er kun én gud! Når et folk mødte guderne hos et andet folk oversatte man de fremmede guder: - De guder som I dyrker er dem som vi kalder sådan og sådan! På et tidspunkt erobrer semiterne den nordlige ende af Egypten. Semiterne indførte deres egne guder i området – men på den måde at deres gud – Ba’al som vi kender fra Kana’an – blev kaldt Seth! Seth var en gammel, ikke-semitisk gud i Egypten men de semitiske indvandrere identificerede deres egen gud Ba’al med den gammelegyptiske gud Seth! Vi ved også at de to guder Osiris – herskeren i de dødes rige – og Isis – frugtbarhedsgudinden – er blevet identificeret med hinanden og er blevet opfattet som to sider af én og samme gud. At den ene er hankøn og den anden er hunkøn har ikke været noget problem! Osiris er den samme som Isis og Isis er den samme som Osiris! Når det kommer til stykket har Gud slet ikke noget køn – han (hun) har egentlig slet ikke noget navn – eller nogen bestemt ydre form! I visse tekster sættes Osiris og hans drabsmand Seth lig med hinanden. Dybest er drabsmanden og offeret den samme. Alt er ét. Gud er transcendentusynlig, ikke bundet til tid eller sted, alle steds nærværende, evig, ganz anders! Gud er det hellige som mennesker pludselig ser og erfarer.  Billederne af guderne (statuerne) eller beskrivelserne af guderne (mytologien) er kun en praktisk ydre støtte eller hjælp – de er ikke sande i en dybere betydning – de er kun tegn og symboler. Gud er på én gang noget helt upersonligt og noget meget personligt i det gamle Egypten. Mytologien giver et falsk billede for mytologien adskiller guderne i individuelle personligheder som er gift med hinanden, er far og søn, bekriger hinanden og så videre. En sådan mytologi kender vi også fra Grækenland og i Danmark har den været fast stof i skolen i 100 år. Men mytologien giver nok et falsk billede – og den er som regel også et meget sent produkt. Vi kender for eksempel myten om Osiris og Isis fra den græske forfatter Plutarch (ca 150 e. Kr.) men denne meget indviklede mytefortælling er sikkert et meget sent, overbroderet billede med mange tilføjelser der er føjet til fra allemulige kilder. De gamle grækere har naturligvis ikke troet på det kaotiske mytologiske billede af navne og data! De har troet på Gud! I denne forstand rammer Paulus sådan set plet, da han i Athen taler til grækerne om den ukendte gud! Egypterne tilbad ikke en gud ved navn Osiris – de tilbad Gud! I Egypten er guderne ikke individer i vores betydning. Osiris smelter sammen med sin arvefjende og drabsmand Seth. Osiris er Seth og Seth er i virkeligheden Osiris! Det sidste kan vi se i flere af teksterne. Broderen og søsteren, Osiris og Isis er ikke to adskilte guder. De er ét med hinanden. De er ikke ægtemand og hustru – i vores borgerlige betydning – men i deres seksuelle forening – i det himmelske samleje - smelter de sammen til det ene, livet, glæden, det hellige. Guderne forsvinder og glider ind i hinanden. De er på en måde tegn og symboler på en religiøs eller åndelig oplevelse. De er lys og kraft. Alle guderne er egentlig emanationer af det samme lys som man siden sagde i platonismen. Opfattelsen er på en måde mystisk. Vi møder Gud i alle guderne. Alle guderne er Gud. Kun navne og former – overflade – gør dem forskellige. Egyptisk religion er menneskers møde med det hellige, kraften, det underfulde, det livgivende. Dette ukendte er Gud.

Den mest almindelige beskrivelse af de egyptiske guder er at de stråler – de er et lys – de viser sig i et stort lys. De forskellige guder er stråler af lyset – det samme lys. Lyset viser sig for menneskene i forskellige former men egentlig er det det samme lys. Det er ikke særligt rigtigt at sige, at Egypten var polyteistisk og Israel var monoteistisk - som det af og til siges. Vi kan finde mange træk som nærmest er polyteistiske fx i Salmernes Bog – og vi må nærmest beskrive den egyptiske tro og religion som en slags monoteisme! Nogle forskere har også ment at Moses der kommer fra Egypten og har et egyptisk navn har ladet sig inspirere af denne monoteisme! Man kan sagtens finde lighedspunkter mellem den egyptiske religion og Moses’ tro – men sandsynligvis er der ikke nogen forbindelse. I hele oldtiden har man haft fælles forestillinger om Gud. Alle folk tænker nogenlunde på samme måde – efter tidens skema. Israels religion – Jahve troen – stammer nok ikke fra Egypten. Den stammer ret sikkert fra tiden i ørkenlandet. Det tyder alting på. Jahve viser sig for Moses i ørkenen.

Nyere forskning har også vist, hvordan de mange egyptiske guder bliver tiltalt med nøjagtigt de samme bønner og udtryk. Det er som om alle guderne er den samme gud. Guderne har ikke nogen individualitet når de tilbedes. Der er ingen forskel på at bede til solguden Amon eller til Osiris eller Isis! De er alle det samme – Herren! De er ikke differentieret. I en bestemt bøn til en gud kan man ikke se at det er denne konkrete gud man taler til. Guderne er i bønnen – altså i den religiøse praksis - alle én og ét.

I en hymne til solen – solen som gud – siges det:

- Du [solen] er gudernes konge. Du er den eneste. Du har mange navne. Ingen har tal på alle dine mange navne! Du står op i det østlige solbjerg. Du fælder dine fjender om morgenen. Du er Herren på solbåden!

Vi kan se hvordan teksten identificerer de mange gudenavne med den eneste – Herren. Tanken om at Gud er knyttet til solens frembrud om morgenen, de første af solens stråler over horisonten genfindes i Salmernes Bog. Solens første stråler er et tegn eller et varsel. Gud viser sig. Solens fjender er mørket og alle mørkets onde kræfter. Straks når solens lys bryder frem, må mørket og ondskaben vige. Vi finder tilsvarende tanker i Salmerne (lys - mørke). Med solens første stråler giver Jahve sine tegn, varsler og undere.

Ved solens allerførste stråler om morgenen sker der det, at solen – Re - støder ondskabens Apophis tilbage. Apophis er en slange – mørkets onde slange. Hver morgen må solen kæmpe denne kamp. Kongen gør det samme som solen - guden Re: Kongen støder slangen Apophis tilbage, når han besejrer kaos og etablerer Ma’at – retfærdigheden. Kampen gentager sig evigt – den er cyklisk. Når kongen besejrer de udenlandske fjender i krigen støder han også Apophis tilbage – mørkets kræfter. Apophis repræsenterer synden – dragen eller uhyret – Livjatan med de syv hoveder som Jahve dræber på de vældige vande.

I en anden solhymne eller salme fra Amarna (Akhnaton tiden ca 1350 f.Kr.) hedder det om solen:

Du viser dig så skønt i himlens solbjerg. Du er den levende sol og herre. Du skabte livet. Når du er stået op fylder du alle lande med din skønhed. Du er smuk, du er stor, du er strålende. Du er ophøjet over alle lande. Dine stråler omslutter alle landene. Du når ud over alle lande og du betvinger dem for din elskede søns skyld [for kongens skyld]. Selv når du er langt borte er dine stråler dog over alt på jorden. Du lever for menneskenes ansigt. Menneskene betragter din vandring.

Den solhymne som findes i Salme 19 i Det gamle Testamente er meget beslægtet med de egyptiske solhymner og der eksisterer måske en direkte forbindelse.

Den egyptiske konges status har været guddommelig eller næsten guddommelig. Det er i al fald den almindelige opfattelse. Kongen er gud, han er gudens søn, han er Horus, han er søn af Osiris og Isis. Men rent faktisk er der delte meninger om den egyptiske konges status. Problemet er hofstilen – som var hele oldtidens generelle stærkt overdrevne tiltale til kongerne. Hofstilen var tidens skema. Hofstilen kender vi i eminent grad fra Mesopotamien og Egypten men også fra Det gamle Testamente. Tendensen er at løfte kongen op i den overjordiske himmelske sfære. Hofstilen er hoffets tiltale til kongen, embedsmændenes og hofpoeternes overvældende ros til deres herre. I en af salmerne – salme 45 – løftes Israels konge konge højt op over det jordiske med denne hofstil: - Du er skønnere end alle andre mænd i riget! Du er en helt! Alle fjenderne må kaste sig for dine fødder! O, du er vores gud og konge! Du er en gud! Hofstilen er nok et overdrevent udtryk. Vi kan ikke helt regne med at hofstilen dækker den faktiske opfattelse eller tro! Hofstilen kan vi se et lille eksempel på i en af de egyptiske kongetiltaler:

Vær hilset du Egyptens konge – Du er Re [solguden Re]. Du er solen som skinner over hele jorden. Du er himlens hersker!

En af kongens ministre siger til kongen – den bekendte Akhnaton som var forgænger til Tut Ankh Amon:

Jeg tilbeder dig lige til himlen. Du er Nilen. Du er den skønneste. Du er Egyptens næring og mad. Du har skabt mig. Du sætter mig blandt de store. Jeg lever kun fordi du ser på mig. Jeg tilbeder din skønhed. Alle dine planer er skønne. Lad mig blive gammel sammen med dig så jeg altid kan skue din skønhed.

I øvrigt ved vi at den omtalte konge Akhnaton var absolut uskøn – han var vanskabt og deformeret!

Guden er faderen og kongen er sønnen. Sønnen kender faderen som det hedder i en af teksterne. Kongen taler til sin fader solen. Kongen får Guds ånd:

Der er ingen som kender dig undtagen din søn Nefer [kongen]. Måtte du lade ham være kyndig i al din visdom, i alle dine planer. Måtte du give ham del i din magt!

Kongeideologien har helt sikkert bredt sig til Kana’anKana’an er Kams (Egyptens) søn som det meget rigtigt siges i Det gamle Testamente! - og på den måde påvirket Israels opfattelse af kongen, Herrens salvede. Interessant er det at der i Egypten sker der en slags demokratisering af kongeideologien i løbet af tiden ned imod rigets undergang. De udtryk som oprindeligt kun anvendtes om kongen – fx at han er Guds søn eller evig eller udødelig – bliver efterhånden anvendt om mange mennesker, om alle mennesker. Vi er alle Guds sønner. Vi er alle sønner af Osiris eller Isis. Den samme udvikling kan vi se i Israel. I senjødedommen efter ca. 500 f. Kr. bliver de ord og sætninger som i gammel tid (i kongetiden) kun brugtes om kongen efterhånden brugt om alle gode mennesker i Israel! På Jesu tid er der sket et skifte. Vi er alle Guds sønner og døtre. Vi er alle salvede – vi er alle udvalgte – vi er alle konger – i en dybere eller egentlig forstand! Vi kan se denne omtolkning i nogle af de sene salmer – visdomssalmerne!

I de egyptiske tekster finder vi det centrale begreb retfærdighed eller med det egyptiske ord Ma’at. Hele oldtiden har stort set det samme begreb om retfærdighed – og det finder vi også i Det gamle Testamente. Retfærdigheden er den rette, afbalancerede, harmoniske relation mellem delene. Retfærdigheden er midtpunktet eller balancen. Retfærdigheden er verdensordenen. Retfærdighed eller Ma’at er den rette orden, den rette ordning af verden eller kosmos. Ma’at kan også nogle gange oversættes med harmoni, sandhed eller godhed. Det er retfærdigt at kongen æres. Det er retfærdigt at manden æres af hustruen. Retfærdigheden er den orden man finder i naturen – den er Guds retfærdighed eller den guddommelige retfærdighed og visdom. Ordet svarer således ikke helt til vores begreb retfærdighed. Det er meget bredere. Retfærdigheden er at gøre det rette, det naturlige, det, som sømmer sig, det som er passende. Kongens retfærdighed viser sig i Egypten ved at han sørger for de svage – enkerne og de faderløse. Ordet svarer til begrebet i Salmerne. Retfærdigheden i samfundet viser sig ved at markerne trives, dyrene formerer sig, menneskene har samleje, alle er glade og tilfredse. Hvis mennesker lider, hvis der er krig og vold – er det en stor uret og en stor uretfærdighed. Hvis mennesker udnyttes eller overfaldes sker der en uret. Den moralske pligt er at sørge for at genoprette retfærdigheden – den rette balance, det rette midterpunkt. Retfærdigheden er ikke i Egypten et juridisk begreb - ikke primært – den handler om tilstanden i samfundet – fysisk og åndeligt. Den er kollektiv. I østen svarer begrebet retfærdighed til den opfattelse man havde i det gamle Kina af Tao eller Dao. Tao er den oprindelige gode tilstand i verden – før verden gik af lave.

I mytologien forestiller man sig guderne sejle i en båd hen over himlen. I båden findes solen Re Amon, Isis og solens sønner og døtre – blandt andet Ma’at som er hans datter og Sia som er Visdommen. Tanken om Visdommen som en gud eller et væsen findes også i den jødiske visdomslitteratur bl a i Ordsprogenes Bog.

Solens bane går fra øst til vest. Dens bane er fuldkommen. Den følger den rette kurs, den rette vej. I Egypten er solen det perfekte udtryk for Ma’at – den gode orden, den rette verdensorden. Slangenhimmelhavet ønsker at forstyrre solens bane. Slangen repræsenterer indgrebet i Ma’at. Enhver forandring af Ma’at er forfærdelig og ødelæggende. Verden skal blive ved med at være på den samme måde. Egypten er mere ærkekonservativt end noget andet folk i oldtiden. Intet skal reformeres. Kulturen og kunsten i Egypten er næsten uændret i 3000 år! Kulturen gennemgår ikke nogen særlig udvikling i løbet af 3000 år. Det nye er aldrig godt. Det nye er aldrig så godt som det gamle. Det kan kun blive godt hvis det bliver som det var engang. Det skal være som det er og blive som det var. Tidsopfattelsen i det gamle Egypten er slet ikke lineær - som vores – den er cirkulær.

Båden og dens beboere er et udtryk for det hellige, guderne som en samlet kraft, det guddommelige.

I en indskrift fra en af gravene kan vi se hvordan kongen taler om sin retfærdighed:

Jeg bragte retfærdigheden til dette land. Jeg har været en retfærdig hersker. Jeg er blevet på min plads. Jeg har gjort min pligt. Før min tid var der ikke nogen retfærdighed. Men jeg vidste at du [Gud] sørgede når retfærdigheden forsvandt fra Egypten. Jeg har ikke fortrængt nogen mand fra hans faders plads [Jeg har opretholdt den gode orden. Jeg har givet mennesker det de har krav på]. Jeg vidste, at det ville du afsky. Jeg handlede retfærdigt.

Hele den kosmiske orden er Ma’at – retfærdigheden. I begyndelsen skabte Gud orden af kaos – han skabte Ma’at på en baggrund af opløsning og ondskab. Dette er den samme tanke som vi finder i Mesopotamien og i Salmerne – Herren skaber en verdensorden ved at besejre uhyret, Livjatan. I en af teksterne siges om guden Re: - I urtiden satte han en orden (Ma’at) i stedet for kaos. På samme måde siges det om kongen, Tut Ankh Amon: - Han satte Ma’at i stedet for løgnen og uordenen. Kongens og gudens funktion er det samme. Gud skaber ikke verden i vores betydning men han etablerer den retfærdige orden i verden – han skaber kosmos.

Ma’at eller retfærdigheden er tilstanden i den oprindelige orden, i guldalderen, i Paradiset. Der hvor Ma’at hersker er Guds rige. Kongen beder Gud om at han vil undervise ham i Ma’at. Gennem ånden kan mennesket finde Ma’at. Kongen har Guds ånd. Et sted defineres Ma’at eller retfærdigheden ved at kongen handler som det anstår sig for en konge! Ma’at er i de egyptiske tekster det modsatte af synden. Ulykke, lidelse og elendighed er et resultat af syndens magt. Synden er at gøre det som er helt unormalt, upassende, forfejlet – det som kun skaber lidelse. Normale, sunde mennesker ledes af Ma’at! Kongen er i teksterne en inkarnation af Ma’at – en inkarnation af Guds retfærdighed. Hvis Ma’at dør – så dør livet på jorden. Ma’at er livets kilde.

Osiris svarer på mange områder til den semitiske Ba’al som israel mødte i Kana’an. Osiris er den gud, som dør og genopstår fra de døde – lige som Ba’al der dør og genopstår i takt med årstiderne – regnen og tørketiden. Osiris’ forhold til Isis svarer til Ba’als forhold til de forskellige kvindelige guddomme i Kana’an og hos semiterne. Isis er både hans søster og hans elskede. Isis frelser ifølge myten Osiris fra døden – hun får ham vækket til live igen. Osiris er frelserguden som opstår fra de døde. På de egyptiske billeder lægger Isis sig ned over hans døde legeme for at varme det og genoplive det. Osiris fremstilles med en plejl – han er knyttet til landbruget og kornet. Osiris er frugtbarheden, høsten, kornet, årets rytme. Lige som markerne dør ud, dør Osiris. Osiris går i døden for menneskene. Han ofrer sig selv og sit liv for menneskene – som det hedder nogle steder! Osiris bor under jorden – lige som naturen kommer op nede fra jordens dyb! Mange af disse forestillinger kan man også finde hos kana’anæerne. I Egypten har man forestillet sig at alle mennesker i døden bliver ét med guden, ét med Osiris. I døden bliver mennesket Osiris. Den døde er en Osiris. Osiris er de mennesker som levede engang. Osiris er døden – det vil sige livet efter døden. Den egyptiske konge er sønnen - Osiris’ søn. Kongens retfærdighed og retfærdige styre er en herliggørelse af faderen Osiris - som det siges i en af teksterne!

Osiris er en ægte frugtbarhedsgud. Han er på en måde lig med kornet, lig med byggen, som det siges. Han er altid skildret med en plejl til at tærske kornet og en hyrdestav. Han er en hyrde for fårene. Han giver livet og vandet. Vandet kommer fra ham, fra jorden. I en hymne som nu findes i Louvre siges om Osiris:

Du forynges hver dag. Du ældes, når tiden er inde. Nilen kommer fra dig. Du nærer alle mennesker af det som flyder fra dine lemmer [?]. Du lader markerne vokse. Du svulmer op [?]. Planterne bliver grønne.

Nogle af disse udtryk skal nok tolkes på en seksuel måde. Osiris er en frugtbarhedsgud - det vil sige at naturens fylde afspejler hans seksualitet, hans fylde. Når Osiris svulmer, så svulmer markerne af liv og glæde!

De egyptiske religiøse tekster handler i meget høj grad om døden. Døden opfattes som en overgang eller som en indgang. At dø er at gå igennem en dør ind i en anden verden. Lige som Osiris døde og genopstod fra de døde – vil alle menneske genopstå fra de døde. De egyptiske tekster – fx den kendte Dødebog – beskriver den farefulde rejse igennem døden og til det nye himmelske liv som kommer efter døden. Efter døden begiver mennesket sig ud på en rejse gennem universet. Den døde skal gennem mange prøver, svare på spørgsmål. Han må kæmpe. Han skal sejre over døden. Lige som Osiris besejrede døden. Mennesket bliver genfødt og undfanget på ny i døden. Det nye liv er evigt. Det nye liv er et liv sammen med Gud.

Om den egyptiske konge siges det:

- Som Osiris lever, således skal kongen leve. Som Osiris ikke dør, således skal kongen ikke dø!

I Egypten finder vi nogle steder den forestilling at den døde bliver vejet på en vægt efter døden – for at afgøre personens skæbne. Det er slags individuel dom over personen. Denne forestilling får meget stor betydning på langt sigt i kristendommen (i den folkelige kristendom) – men den får ingen betydning i Det gamle Testamente.

Den egyptiske tanke levede videre i de meget senere mysteriereligioner. Den som blev indviet i Isis kulten kom igennem en dødsproces hvor personen går igennem mange farer og prøver. Personen bliver genfødt! At blive indviet i de hemmelige ritualer i Isis kulten (for eksempel) var at få et evigt liv – at blive frelst – for evigt – at komme i himlen.

Vi finder ikke nogen af disse forestillinger i Det gamle Testamente – ikke en eneste antydning! Det gamle Testamente har ingen tro på et liv efter døden. I døden er der ingen frelse! Døden er afslutningen på alting. Døden er enden på ethvert håb. De døde er helt fortabt. De er faldet ud af Guds hånd – som det siges i Salmerne. De døde er styrtet ned i et sort hul. Gud interesserer sig ikke for de døde – kun for de levende. Gud er ikke de dødes gud – men de levendes. Det er meget interessant at man ikke finder noget i Det gamle Testamente der ligner de egyptiske dødsforestillinger! Vi kan også sige at Det gamle Testamente er meget orienteret om dette jordiske virkelige konkrete liv (her og nu) – og meget lidt interesseret i døden. Døden ved vi godt hvad er – den er ingenting! De døde lovpriser ikke Herren! De døde er ikke en del af pagten mellem Gud og Israel! De døde lever ikke mere – de er døde. Der er ingen grund til at interessere sig for de døde.

På længere sigt får den egyptiske religion sin store internationale betydning ved de såkaldte mysteriereligioner – kulten af Isis og Osiris – som bredte sig i hele Romerriget allerede fra ca 300 f.Kr. I denne mysteriereligion er Osiris et billede – et symbol - på mennesket som sådant. Osiris er et begreb. Osiris lever, dør, forvandles, genopstår fra de døde – og på samme måde skal mennesket forvandles i døden. Døden er en indgang, en overgang til en anden verden. Døden er at gå igennem Perleportendrageporten. Døden er en indvielse. Osirisskæbne er et symbol. Vi er kun mennesker – det vil sige: Vi er alle Osiris. I oldtiden bliver Osiris myten et evigt gyldigt symbolmennesket. Osiris myten bliver fortællingen om mennesket som sådant.

Osiris er derfor en del af det miljø som kristendommen vokser op i. Den kristne kirke vokser frem i et virvar af mysteriereligioner – tidens herskende tanker og ånd. Alle kender myten om Osiris – det er tidens tanker og et af tidens skemaer. Døden er ikke enden på alting men en forvandling. Døden er ikke kun en fremtid. I mysteriekulten er døden en proces som kan opleves lige nu. Som når Paulus taler om at dåben er en dåb til døden. I døden bliver Osiris forvandlet til en ånd, en akh, som det siges i myten. Han bliver genfødt. Han bliver guddommelig. Den tidlige kristne kirke har måske ladet sig inspirere af alle disse sproglige begreber og billeder. Kristendommen er ikke en form for Osiris kult – slet ikke. Osiris er en myte om mennesket, om livet og døden. Kristus lever, dør, genopstår fra de døde, han bliver ophøjet, han bliver konge – de samme udtryk bruges om Osiris. Osiris er kornet som dør i jorden men som alligevel spirer frem af jorden igen. Væksten op af jorden er en genfødsel. Mange af disse billeder kan vi finde hos Paulus. Paulus har haft et godt kendskab til mysteriereligionerne. Osiris myten har indeholdt mange billeder som den kristne kirke har kendt og oversat til et kristent sprog. Vi kan på en måde sige at Osiris er et billede på Kristus - en forudsigelse – som det siges i Det nye Testamente om forudsigelserne i Det gamle Testamente. Kristus virkeliggør på en vis måde myten om Osiris. Gud frelser Kristus ud af døden - lige som Osiris bliver frelst af Isis. Kristus bliver ikke ramt af forrådnelsen som man sagde i urkristendommen. Vi er alle ét, vi er alle ét legeme, vi er alle ét med Kristus. Kristus er den førstefødte. I myten er Osiris netop den førstefødteOsiris er den første som kommer igennem døden, den første, som bliver en ånd, et nyt menneske. Osiris er den første som går igennem porten. I Osiris og Isis kulten blev deltagerne ét med Osiris, ét med Isis. At blive Osiris eller en Osiris var at blive frelst. Frelsen opnås ikke ved gode gerninger – men ved Guds nåde. Forvandlingen består i at aflægge det gamle menneske – det jordiske menneske, kødet - og iklæde sig det nye menneske. Vi er alle ét med Kristus. Kristus og hans ånd er det som virker i os. Vi har fået Guds ånd. Den gamle Adam er død, siger Paulus. Vi er taget ud af dødens og syndens magt! Alle disse paulinske formuleringer har paralleller i myten om Osiris - og visse steder meget nøje paralleller! Osiris blev i Egypten et udtryk for alle menneskers tro og håb. Det er det som man har kaldt den egyptiske åndelige demokratisering. På samme måde som man kan sige at Kristus er en opfyldelse af håbet – fx håbet om en Messias i Det gamle Testamente. Myten om Osiris er en slags forjættelse. Baggrunden for den kristne kirke er totalt anderledes end myten om Osiris. Kristendommen bygger på historiske begivenheder i Palæstina i det 1. århundrede – Osiris er en myte, et digt, et stykke poesi! Men Osiris myten indeholder menneskehedens håb udtrykt i en symbolsk form. Opstandelsen er en opfyldelse af det urgamle håb som vi finder i myten om Isis og Osiris.

Osiris vækkes i kulten i det gamle Egypten ved at man råber til ham – den døde Osiris:

- Se, Osiris! Lyt, Osiris! Rejs dig! Stå atter op!

Også i Salmerne i Det gamle Testamente råbes der på Herren igen og igen – med præcist de samme udtryk. Det er som om Herren er død. Han er blevet borte. Men om der er en direkte sammenhæng med de egyptiske forestillinger er som nævnt slet ikke sikkert. Det nødråb vi finder i Salmerne udtrykker noget alment religiøst: Råbet efter at Gud må vise sig og gribe ind.

I Salmernes Bog kæmper Jahve imod havuhyret, dragen med de syv hoveder, Livjatan på de vældige vande. Vi finder den samme forestilling i den egyptiske mytologi hvor Seth – som blev identificeret med Ba’al – nedkæmper en drage – en slange – på det store himmelhav. Ifølge de egyptiske dødebøger vil slangen forhindre Ma’at – den vil forhindre solen i at gennemføre sin rette bane. Slangen ønsker at bringe kaos i universet.

Egypten omtales mange steder i Det gamle Testamente. Israel har et had-kærligheds forhold til Egypten i Det gamle Testamente. Det følgende er fra profeten Jeremias som taler om hvordan Egypten skal erobres og ødelægges af Babylon (ca 600 f. Kr.). Vi kan også af dette eksempel se hvordan et land og landets guder er ét i Det gamle Testamente. Når Egypten taber – så taber også Egyptens guder! Ifølge Jeremias er det Herrens værk og vilje at Egypten skal ødelægges. Babylon er altså Herrens redskab. Det, som sker, er Herrens retfærdige dom.

Egypten er en kvie: Vi ved at de førende guder som Isis og Osiris blev afbilledet som tyr og kvie. Gud er som en tyr. Osirisfrugtbarhed er som tyrens vælde. Isis har horn. Isis har også en krans af slanger på hovedet. Slangen var et seksuelt frugtbarheds symbol i Egypten – en fallos:

       v20  Egypten er en smuk kvie;
      fra nord slår en bremse ned på den.
       v21  Dets lejetropper i landet
      er som fedekalve,
      for også de gør omkring;
      alle flygter, ingen kan holde stand,
      når ulykkens dag kommer over dem,
      og straffens tid er inde.
       v22  Egypten hvisler som en slange,
      når de kommer med deres hær;
      de falder over det med økser,
      som brændehuggere;
       v23  de fælder dets skov, siger Herren,
      for den er ikke til at trænge igennem;
      de er flere end græshopper,
      de er ikke til at tælle.
       v24  Egyptens datter bliver til skamme,
      hun overgives til folket fra nord.

v25  Hærskarers Herre, Israels Gud, siger: Jeg straffer Amon [solguden Amon] fra No, Farao, Egypten, dets guder og dets konger, både Farao og dem, der sætter deres lid til ham. v26  Jeg giver dem i hænderne på dem, som stræber dem efter livet, og i hænderne på Babylons konge Nebukadnesar og på hans tjenere.

(Jeremias 46.20)