Hvad er frelse? (Salmernes Bog).

 

Det danske ord frelse er som regel en oversættelse af det hebraiske ord jeshua. Jeshua (som findes i navne som Josva, Esajas eller Jesus) betyder at blive befriet fra en fare, en nød, et fangenskab, en trængsel. Det ord som på dansk oversættes til trængsel og trængsler betyder på hebraisk at være lukket inde i et meget lille rum under jorden uden luft og uden lys. At være i en sådan tilstand er at være fortabt. At være fortabt er så at sige at være begravet levende i en lille snæver lukket kasse i mørket under jorden – helt forladt og alene.

Frelse er altså at blive befriet – at komme ud af dette lille rum – gruben, graven, hullet, afgrunden som det ofte oversættes (graven i Salmerne betyder altså noget andet end det vi forstår ved graven). At blive frelst er at blive ført ud af – ud af Egyptens plager eller hjem fra eksilet i Babylon. I det gamle Israel anvendte man gruber og huller i jorden eller underjordiske cisterner som fængsler og til straf. Ordet frelse hænger altså sammen med disse forestillinger. At blive frelst betyder at blive befriet, at få livet tilbage, at komme op i lyset, at blive befriet for sine fjender, problemer, kvaler, begrænsninger. Det som hæmmer os nu, forsvinder når vi bliver frelst. Frelse betyder fri udfoldelse. At blive frelst betyder at lidelsen og ondskaben bliver afskaffet i verden – eller i min verden. Gud skiller os og verden fra ondskabens domstol som skaber lidelse over hele jorden.

v8  Dog frelste han dem for sit navns skyld
for at vise sin styrke.
v9  Han truede ad Sivhavet, så det tørrede ud,
og han førte dem gennem dybet som gennem en ørken.
v10  Han frelste dem fra modstanderne,
og befriede dem fra fjenderne.
v11  Vandet lukkede sig over deres modstandere,
ingen af dem overlevede.
v12  Da stolede de på hans ord
og sang hans pris.

(106.8)

Gud frelser ikke israel på grund af dets gode gerninger eller fromme væsen. Beretningerne om udgangen af Egypten som vi både finder i Salmerne og i Mosebøgerne viser tydeligt at Israel nærmest modsatte sig Guds frelse. Israel blev ikke frelst fordi det havde ydet noget eller ydet ofre. Israel handlede slet og ugudeligt som det siges i Salme 106. Det blev frelst fordi det havde brug for det – fordi at det onde havde taget magten i verden og fordi Gud bekæmper det onde fordi han vil at vi mennesker skal have det godt. Gud frelste også Israel for sin egen skyld – for at vise sin magt – for at udbrede lyset. Gud frelser de ugudelige.

v7  Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham,
han frelste ham af alle hans trængsler.
v8  Herrens engel lejrer sig
omkring dem, der frygter ham,
og han udfrier dem.

(34.7)

v3  Han trak mig op af undergangens grav,
op af slam og dynd;
han satte min fod på klippen,
så jeg stod fast.

(40.3)

Salmerne bruger mange billeder om det at blive frelst. Et af de vigtigste er, at når Gud ser på os, bliver vi frelst. Dette træk genfinder vi i den aronitiske velsignelse – den velsignelse som anvendes i den danske kirke. Frelsen består i, at vi ses af Gud. Modsat består fortabelsen i at Gud skjuler sig eller ved at han ikke vil se på os – han vender sig bort. Frelsen er at blive set. Se på mig! Men frelsen er også at vi ser Gud. Salmerne udtrykker hele tiden denne tanke således: Jeg var i nød og trængsel, men så viste Gud sig. Jeg så ham. I kulten, i gudstjenesten i det gamle Israel har Gud vist sig for menigheden (græsk epifani: at vise sig). Efter mange forberedelser, til sidst i gudstjenesten (jvf velsignelsens placering i folkekirken) viser Gud sig. Han rejser sig. Han kommer frem.

v5  Jeg søgte Herren [deltage i gudstjenesten, søge orakelsvar fra Gud], og han svarede mig,
han befriede mig for al min frygt.

v6  De, som retter blikket mod ham [ser Gud], stråler af glæde [er frelst],
deres ansigter skal ikke forgræmmes.

(34.5)

Hvornår kan jeg komme
og se Guds ansigt?

(42.3)

v4  Gud, rejs os igen,
lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst.

(80.4)

v7  Når de [på valfarten] drager gennem Baka-dalen,
gør de den til et kildevæld,
efterårsregnen hyller den i velsignelse.
v8  De går fra kraft til kraft
og får Gud at se på Zion.

v9  Herre, Hærskarers Gud, hør min bøn,
lyt, Jakobs Gud!      Sela
v10  Se til vort skjold, Gud,
se på din salvedes ansigt!

(84.7)

Pludseligt, i et glimt viser Gud sig (epifanien eller teofanien) eller vi hører hans stemme eller vi mærker hans nærvær – Nu er han der! Her! Nu! Denne oplevelse er frelsen og et tegn og bevis på at Gud nu vil frelse os, redde os ud af dynd og slam og ulykke. Gud viser sig på samme måde som han viste sig for Moses. (På samme måde kan man måske sige at Gud viser sig ved velsignelsen i den kristne gudstjeneste – Gud taler pludseligt direkte til menigheden – et såkaldt orakel). Når Gud har vist sig, kan vi rejse os og træde frem foran ham - for han kan se os, som det siges. Frelsen er at gå ind igennem Guds portskønhedens port – perleporten – og træde ind i hans forgård – forgården i faderhuset.

I Salme 22 – som i NT er forbundet med Jesus på korset – ses det tydeligt: Pludseligt vender alting, pludseligt viser Gud sig og griber ind. Herren viser sig i en lysglans, i et omfattende lys, i en glorie af lys (ordet herlighed kan også oversættes med glorie, lys, jvf engelsk glory). Gud hyller sig i lyset som i en kappe. Lyset er frelsen, dagen efter natten. Lyset er solen. Herren viser sig om morgenen, når dagen sejrer over mørket. Frelsen er dagen, dagslyset. Herren er morgenrøden. Vi bliver født på ny - af morgenrøden.

Frelsen kommer ikke fra mennesker eller fra heste og vogne – frelsen kommer fra Gud. Lidelsen er for overvældende til at mennesker eller stormænd kan redde os. Frelsen afhænger ikke af menneskers vilje eller bestræbelse. – Herren vil føre krig for jer og I kan tie stille, som Moses siger til folket ved udvandringen fra Egypten! Gud frelser Israel for at vise sin herlighed for øjnene af hele verden – og fordi Israel har brug for det. Salmernes Bog er generelt – som det er blevet sagt – et ekko af at Gud har vist sig – menighedens reaktion på Guds tilsynekomst eller epifani. – Han har vist sig! Vi har set hans herlighed! Lovet være Gud! – De, der søger Gud for at se ham, skal få nyt mod, som det siges i Salme 69. Når Gud ser på os sender han os lyset. Lyset kommer fra hans øjne, fra hans blik. Lyset kommer ud af hans øjne. Lyset er glæden og livet. – Herren er solen, som det siges i salme 84. Når han ikke ser på os, går vi fortabt – han dækker os med mulm og mørke, som det siges i Salme 44.

v16  Ingen konge frelses ved sin store hær,
ingen helt reddes ved sin store kraft.
v17  Hesten er en svigefuld hjælper,
trods sin store styrke redder den ingen.
v18  Men Herrens øjne hviler på dem, der frygter ham,
og som venter på hans godhed [at se ham],
v19  så han redder dem fra døden
og holder dem i live under hungersnød.

(33.16)

v3  Ja, jeg vil skue dig i helligdommen
og se din magt og herlighed.

(63.3)

Når Gud viser sig, sejrer han over det onde. Han viser sin herlighed – som er frygtindgydende, overvældende, overjordisk, uforståelig. Når han viser sig dømmer han verden – dvs han skiller tingene ad – han adskiller det gode og dårlige – han fjerner det onde, Synden, lidelsen. At han dømmer, betyder i Salmerne at han frelser verden, udfrier verden af nøden, befrier verden fra Rahab, Livjatan, uhyret, slangen, dragen. Ordet dømme betyder altså ikke nogen juridisk dom i vores forstand. Gud dømmer – dvs han skiller os fra ondskabens domstol, som det siges. Vi bliver netop taget bort fra dommen fra ondskabens domstol – som dømmer den uskyldige og tager livet af den fattige! Ondskabens domstol – egoet - har været verdens overmand – røveren.

Du redder den hjælpeløse fra hans overmand,
den hjælpeløse og den fattige fra røveren.

(35.10)

Når Gud ser på os, er det i Salmerne noget ekstremt positivt. Frelsen er netop, at han ser på os. Frelsen er at blive set. Lige som det er mennesker imellem. Dette er helt i modsætning til den meget senere opfattelse i kristendommen (pietismen): Vi skal frygte, for Gud ser alt! Her er det en trussel at Gud ser på os! I Salmerne er blikket, synet ikke truende eller fjendtligt men kærligt – som en forælder der holde øje med et barn – som den gode hyrde:

v13  Men jeg stoler på,
at jeg skal se Herrens godhed [dvs Herren]
i de levendes land.

(27.13)

v8  Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig.

(32.8)

v5  I min trængsel råbte jeg til Herren,
han svarede og førte mig ud i det åbne land.

(118.5)

I salme 107, som er en sen salme forfattet efter 500 f.kr, sker der en vis systematisering af begrebet frelse. Salmen definerer frelsen som en udfrielse af nøden, besværet, lidelsen. Det sker ved at salmen gennemgår 4 konkrete eksempler på frelsen og fortabelsen. 1) At være fortabt er at flakke om i ødemarken, sulte og tørste. Frelsen er at finde vej til en by, en oase. 2) At sidde i mulm og mørke og lænker i fangenskab – frelsen er at komme ud i lyset, ud i friheden. 3) At være fortabt er at være syg til døden og væmmes ved al slags mad – frelsen er helbredelsen. 4) At være fortabt er at sejle på de store vande og være nær ved at forlise og drukne – og frelsen er at blive reddet fra druknedøden. Gud får stormen til at lægge sig og havets bølger til at stilne (jvf Jesus i Det nye Testamente). 

v26  De steg mod himlen, sank ned i dybet.
De blev grebet af rædsel i ulykken,
v27  tumlede rundt og ravede som berusede,
al deres kløgt var til ingen nytte.
v28  Da råbte de til Herren i deres nød,
og han førte dem ud af deres trængsler.

(107.26)

At blive frelst er at blive befriet fra en bestemt vanskelighed eller nød (en trængsel). Frelsen er også ved Herrens hjælp at komme frelst ud af moders liv – en stor fare og risiko i det gamle Israel – i høj grad netop en trængsel. Frelsen er ikke fremtidig. Når Salmerne taler om frelsen er det en lovprisning af den frelse som vi nu har oplevet. Frelsen er altså noget som allerede er sket. Frelsen er et under, et mirakel. Ordet under betyder i Det gamle Testamente ikke noget som er mirakuløst ved at det strider med naturlovene. Dette er en meget senere opfattelse af miraklet. Salmerne taler om Guds undere og mægtige gerninger. Dermed mener de begivenheder i form af frelse, som næsten ikke er til at tro, som er fantastiske, helt uventede. At vi blev frelst dengang – kan vi næsten ikke forstå bagefter. Vi kan ikke forstå, hvordan det kunne ske. Vi havde næsten opgivet håbet. Dette er tanken i ordet under i Salmerne.

At blive frelst er at få herligheden, livet, æren, lykken, freden, glæden tilbage – som vi havde mistet. At vi nu er frelst kan ses og mærkes. Vi er ikke i tvivl. Vi var ved at drukne, men vi blev frelst. Derfor kan vi nu leve trygt og godt. Frelsen er altså indlysende.

At blive frelst er at finde sin elskede igen, at få hende eller ham tilbage. At blive frelst er at glemme ulykken og glemme fortiden. Når Gud glemmer fortiden, er vi frelst. At være frelst er at leve her og nu ikke tynget af fortiden. Frelse er tilgivelse. Frelse er nyskabelse fordi livet bliver skabt på ny. Vi bliver genfødt. Vi bliver lige som eller næsten som nye mennesker, får et nyt liv. Gud er vores kilde. – Alle mine kilder er i dig! Vi skal aldrig rives ud af hans hånd.

v3  Gud, vær mig nådig i din godhed,
udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed!
v4  Vask mig fuldstændig ren for skyld,
rens mig for synd!

v9  Rens mig med isop for synd,
vask mig hvidere end sne!

(51.3)

v14  For du har reddet mit liv fra døden
og min fod fra at snuble,
så jeg kan vandre for Guds ansigt
i livets lys.

(56.14)

At blive frelst er at få sin sunde fornuft tilbage – at få visdom og indsigt – at vågne op af drukkenskaben og mørkets rædsler. At blive frelst er at komme fri af mørket og ud i lyset. At blive frelst er at komme ind i det forjættede land, få lov at bo i landet til evig tid i menneskeligt fællesskab, tryghed og velstand, at få mange sønner og sønners sønner og se dem vokse op og trives. At blive frelst er at redde sig ud af en retssag hvor der er rejst slemme anklager mod os, at blive rensede, at fremstå som uskyldige, at få andre menneskers respekt og ære. At leve i skjul af hans vinger. – Den der lever i skjul, bor i skyggen – beskyttet for solens hede, som det hedder. Herren har beskyttende vinger som en fugl – under disse vinger er der plads til alle.

I Jobs Bog er Job – som han var i gamle dage – et godt eksempel på en mand som var frelstvelsignet. At blive frelst er at få fast grund under fødderne, at få fodfæste – modsat havene og skibssejladsen, som de gamle israelitter frygtede. At komme i ly øverst på en klippe hvor mine fjender ikke kan nå mig. Gud er en tilflugtsklippe. Frelsen er at komme ind i en borg eller fæstningflugt for mine fjender. Når man er frelst har man ikke længere nogen frygt for mennesker. Frelsen er styrke, fred (som i Salmerne betyder: velfærd, trivsel, lykke, glæde, fællesskab mv), dans, livskraft, udfoldelse, energi, livsmod. Guds frelse er enden på krigen og kampen. Vi skal ikke kæmpe mere. Krigen er forbi. – Gud brækker buens gloende pile og afskaffer skjold, sværd og krigsmagt (Salme 76). Som en frugtbar vinstok er din hustru i dit hus! At blive frelst betyder at blive helbredt. At slippe for fjendernes belejring. Ikke længere at være på flugt eller være fordrevet – at få lov til at vende tilbage til sit hjemland.

Han som Gud frelser, velsigner han med skønhed og et attraktivt udseende. Frelsen er at glæde sig over livet og den elskedes øjne som er som duer på taget. Når Herren frelser os, giver han os glæden ved brogede tæpper fra Egypten og vore hustruers søde ord, der er som honning. Når vi er frelst, spiser vi himmelske brød og drikker Paradisets vin.

v12  Vore sønner er som planter,
der er fuldvoksne i deres ungdom;
vore døtre er som hjørnestolper,
udskåret til en paladsbygning.

(144.12)

v3  Som en frugtbar vinstok
er din hustru i dit hus.
Som nyplantede oliventræer
sidder dine sønner omkring dit bord.
v4  Ja, sådan velsignes den mand,
der frygter Herren.

(128.3)

Frelsen er at blive frelst fra al arbejde, slid og møje, som har ramt menneskene siden Adam. At blive en fri mand. Frelsen er at komme ind til Herrens hvile, den store sabbat – et billede som genfindes i Hebræerbrevet i Det nye Testamente. Frelsen er at Gud ikke længere ser nogen skyld hos os. Frelsen er at komme ud af al skyld og gæld. At hoveriet er forbi. Når vi er frelst, mangler vi ingenting. Vi har fået alle gode ting i verden – verden ligger som en skammel for vore fødder.

Frelsen er at få høsten, at hente høsten og kornet hjem - efter at vi havde mistet det hele, da vi såede. I det gamle Israel var såningen forbundet med gråd, sorg og tænders skæren – følelsen af at miste – men høsten var at få det hele tilbage. Høsten var en genopstandelse. I høsten viser Gud sig i sin herlighed. At blive frelst er at blive taget ud af gamle tanker og følelser – at komme ud af sin gamle vrede, utilfredshed, forargelse, at lære at se roligt på livet og have sin tillid til Gud – som vi kan se det i de såkaldte visdomssalmer. Frelsen kan altså også være noget indre, noget psykologisk.

I frelsen får vi hele herligheden (magt, ære, rigdom, status, trivsel, velstand, tryghed, livsudfoldelse) tilbage, vi får livet tilbage – alt det som vi har mistet, vi bliver løftet op, vi bliver ophøjet – vi får vores storhed tilbage:

v20  Du lod mig opleve
store og hårde trængsler;
giv mig livet på ny,
løft mig op på ny
fra jordens dyb!
v21  Giv mig min storhed tilbage!

(71.20)

Frelsen er – symbolsk – den glinsende olie – Israel er Herrens salvede – livet, frugtbarheden, rigdommen. Den glinsende fedme er et lykketegn i det gamle Israel – hvor det ikke var fedmen, men hungersnøden der truede! Frelsen er kærlighed, krop, nydelse, sønner og sønners sønner. Frelsen er at Guds ånd virker i alle lemmer. At mæt af dage og få et evigt minde.

Naturens frodighed og storslåethed viser Guds frelse. Gud lever i naturens frodighed og frugtbarhed.  - Om natten kommer løven frem og brøler. Den kræver og får sin føde fra Gud! Gud mætter kragens unger, når de skriger. Herrens herlighed er over hele jorden! Når vi lever midt i naturens overflod, oplever vi frelsen. Vi modtager naturens rige gaver uden betaling – uden møje og anstrengelse. At blive frelst er at vende tilbage til Guds egen natur - vores egen natur og oprindelse og sande væsen. Frelsen er tryghed, velstand og overflod – hvedens fedme og kildevand fra klippen. Flokke af dyr, får, bukke og kameler. Anseelse, ry, respekt. Ære og værdighed. Forstandens og alle vore sansers fulde brug. Frelsen er regnen efter sommerens tørke. Frelsen er når Herren væder plovfurerne og jævner pløjejorden, blødgør jorden med regnskyl og velsigner jordens spirer! Herrens hjulspor driver af fedme og engene klæder sig i får og lam – vi er frelst! – Løver kan lide nød og sulte, men vi kommer aldrig til at mangle noget!

       v17  Du førte dem ind
      og plantede dem på det bjerg, du ejer,
      det sted, du har gjort til din bolig, Herre.

(2 Mos 15.17)

v9  De mætter sig ved overfloden i dit hus,
du lader dem drikke af din herlige bæk;
v10  for hos dig er livets kilde,
i dit lys ser vi lyset.

(36.9)

v14  Græs lader du gro til kvæget
og planter til tjeneste for mennesker,
så der frembringes brød af jorden
v15  og vin, der giver mennesker glæde.
Deres ansigt glinser af olie,
og brødet giver mennesket nye kræfter.
v16  Herrens træer mættes,
Libanons cedertræer, som han har plantet.
v17  I dem bygger fuglene rede,
i enebærtræerne har storken sin bolig.
v18  I de høje bjerge holder stenbukken til,
i klipperne er grævlingens skjul.

(104.14)

Vi er Herrens vinstok som han selv har hentet og plantet. Han passer og plejer sin vinstok - og vi frelses. Vi er vækster og urter på Herrens mark, og han har selv gødet og beredt jorden. Vi slår rødder i jorden og sætter frugten i toppen. Vi frelses fordi vi passes og plejes af Herren som vores gartner og vi spreder vore ranker til hele verden. Vi drikker af livets kilde og livets vand, Paradisets vand, livets træ.

Frelsen afhænger ikke af menneskelig magt, arbejde eller stræben – den afhænger ikke af heste eller vogne. Den er en gave som det hedder i Salme 127 som er en af de sent forfattede salmer, en såkaldt visdomssalme:

v2  Det er forgæves,
at I fra tidlig morgen
til sent om aftenen
slider for det daglige brød;
for den, Herren elsker, får det, mens han sover.

v3  Sønner er en gave fra Herren,
moderlivets frugt er lønnen.
v4  Som pile i krigerens hånd
er sønner, man får i sin ungdom.

(127.2)

Frelsen betyder ikke kun en befrielse af mennesket. Den betyder en befrielse og frelse af hele naturen, hele skabelsen. Også naturen, dyr, planter, de levende skabninger har været underkastet lidelsen, synden. Dyr og planter har lidt ligesom menneskene har lidt under synden – egoet. Når Gud frelser verden, frelser han hele livet, hele skabelsen. – Jorden skal juble. Havet med alt hvad det rummer skal glæde sig. Marken skal bryde ud i frydesang. Alle skovens træer skal råbe af fryd! (Salme 96).

v13  Ja, Herren giver lykke,
og vort land giver sin afgrøde.

(85.13)

Hvor er det godt og herligt,
når brødre sidder sammen!
v2  Det er som den gode olie på hovedet,
der flyder ned over skægget,
over Arons skæg,
ned over kjortlens halsåbning.

(133.1)

Frelsen er at sidde ved det veldækkede bord med sine brødre og nyde den søde vin og æde af livets frugter – et billede vi også kender fra Jobs Bog. At del i livets overflødighedshorn. Frelsen er at leve med en slægt, en hustru og familie der kaster ære og værdighed over vores hoved. Frelsen er at få andres respekt, når man tager ordet i forsamlingen. Frelsen er at blive befriet for dagens møje og anstrengelse og komme ind til Herrens hvile, sabbat (95.10).

Frelsen er at komme godt igennem alderdommen med styrke, kraft, visdom og anseelse. Frelsen er at bevare sin uafhængighed og frihed også når man bliver gammel. Frelsen er at bevare sin autoritet og myndighed når man ældes. Frelsen er at dø mæt af dage og komme til at hvile blandt forfædrene og slægtens store sønner:

v9  Kast mig ikke bort, når jeg bliver gammel,
forlad mig ikke, når kræfterne svigter.
v10  For mine fjender taler om mig,
de, som vogter på mig, lægger råd op sammen;
v11  de siger: Gud [kraften] har forladt ham [Han er blevet gammel og svag].
Efter ham, fang ham, for ingen kan redde ham!

(71.9)

Frelsen kommer fra Herren. Vi blev solgt som slaver til et fremmed folk – men Herren købte os tilbage – vi er de frikøbte, de løskøbte (107.1). Herren er den gode hyrde. Men når vi modtager frelsen, bliver vi ikke små eller svage – eller som de umælende. Tværtimod. Nogle er stærkere end andre. Herren er den største og stærkeste af dem alle. - Hvem blandt alle guderne kan måle sig med Herren? Han er vores beskytter og anfører. Han støtter os, og han er vores sponsor. Han vil ikke at vi skal være små eller svage ofre. Han vil, at vi skal være frie, ranke og stærke. – Frels os, Herre, så vi kan blive stolte igen! Som det siges i Salme 106. At blive frelst er at finde tilbage til vores oprindelige sikkerhed og stolthed. Derfor giver han os frelsen, styrken, kraften. Når Gud frelser, tager han byrden fra os så vi igen kan rette os op og ranke os. Gud græder, hvis vi gør os mindre end vi er. Vi er hans projekt – Israel er Guds projekt.

v7  Jeg [Gud] befriede hans skulder for byrden [synden, lidelsen],
hans hænder slap fri for kurven.
v8  I din nød råbte du [Israel], og jeg reddede dig,
skjult i tordenen svarede jeg dig.
v11  Jeg er Herren din Gud,
som førte dig op fra Egypten.
Luk munden op, så skal jeg fylde den.

v17  Dig vil jeg give hvedens fedme,
jeg vil mætte dig med honning fra klippen.

(81.7)