Johannes’ Åbenbaring – Apokalypsen.

 

Johannes ser lyset. En åbenbaring er at se lyset. Åbenbaringen er ikke hans egne tanker. For han bliver overrasket, afbrudt. Pludseligt hører han noget og han vender sig om for at se. Lige som Maria ved den tomme grav.

Johannes befinder sig der hvor han er – på øen Patmosfor at Guds ord kan komme til ham – og til hele kirken. Alting har en mening. Det er ikke tilfældigt at Johannes befinder sig på den græske ø Patmos lige netop på det tidspunkt. I åbenbaringen taler Guds stemme til ham direkte. Jesus har modtaget åbenbaringen direkte fra Gud. Og Johannes modtager den. Der er kun én og samme åbenbaring. Han bliver grebet af Helligånden. Helligånden kommer over ham. Helligånden taler igennem ham, igennem hans evner, forstand, tanker. Men kun igennem. Det som Johannes ser er lyset – lys – noget lysende. Vi lever i mørket men kan se lyset lige pludseligt. Åbenbaringen er en åbenbaring af lyset, af at lyset findes. De som har set lyset bliver vidner. En martyr er på græsk et vidne. De vidner om lyset. Vi vidner altid om det vi har set. Uanset hvad vi har set. Når vi er sammen med andre mennesker giver vi udtryk for det som vi har set. Og det vi har lært. Det som vi tror på. Vi vidner. Vi er alle lysets vidner – lysets børn – når vi først i et glimt har set lyset. Der er kun ét lys. Indholdet af enhver åbenbaring, enhver sandhed er dybest set det samme. Alle mennesker ser det samme, hvis de ser lyset. Når vi ser lyset bliver vi lige som døde – vores gamle menneske, vore gamle tanker bliver sat ud af kraft. Vi ser en større sammenhæng end vores eget lille ego.

Det er kun på overfladen at Johs Åbenbaring beskriver ting som skal ske – engang ude i fremtiden. I virkeligheden beskriver bogen det som allerede er sket og det som sker lige nu.

Johannes ser det som sker og er lige nu – ikke noget som skal ske engang. Johannes ser og vi  kan kun se det som er lige nu.

Apokalypsen ophæver for så vidt tiden – det som vi forstår ved tiden. Det som skal ske ligger allerede fast – det står i Guds bog – i bogrullen. Derfor er det allerede sket. Set fra Guds synspunkt er det allerede sket og det som han ser er virkeligt.

Frelsen er allerede kommet. Lyset er allerede kommet. På den måde giver Johannes håb og nyt mod til kirkerne i Lilleasien – og det er bogens formål.

Vores opfattelse af tiden som en tidslinje er ikke sand – den er ikke virkelig. Den kommer fra vore skemaer og tanker. Tiden er kun som vi konstruerer  tiden inde i vore hoveder. Ellers findes tiden ikke. Det er allerede sket. Se, jeg gør alting nyt.

Den store hvide flok er ikke en flok som skal komme engang – det er den flok som lige nu står foran Gud.

Det nye Jerusalem er ikke en tilstand som skal komme engang i fremtiden. Det nye Jerusalem findes allerede. Himmeriget findes allerede. Det findes lige her og nu. Guds rige er midt iblandt jer, som Jesus siger. Timen er lige nu. Nu er vores time kommet – lige her og nu.

Den centrale begivenhed i Johs Åb beskrives i beretningen og visionen om dragen og den fødende kvinde. Centrum i Johs Åb er altså versene 8 og 9 i kapitel 12 hvor dragen besejres. Sejren over dragen er enden på alle ofre, enden på alle lidelser og ondskab. Men samtidigt  er 12.8 og 12.9 indledningen til de sidste tider på jorden, dommens dag, dommedag, kirkens forfølgelse, verdens undergang, den kosmiske katastrofe. Kvindens skrig er begyndelsen på veerne. Verden skriger i veer. Blodet fra de kristne martyrer råber til himlen mens de nedslagtes og myrdes af den brutale romerske overmagt (Kejser Domitian år 81-96). Begivenhederne i Johs Åb svarer til mange andre steder i NT fx i Markus 13. Alle disse steder beskriver det eskatologiske opgør – Guds sejrenden på lidelsen – frelsen. Begivenheden i Johs Åb 11.15 findes præcist midt i bogen – som har 22 kapitler!

Der er 7 engle og den centrale begivenhed sker da den 7. engel blæser. Dragen, Satan, Den Onde, som havde sin gang og plads i himlen og på himlen bliver styrtet ned på jorden. Dragen beskrives mytisk-kosmisk. Dragen er et uhyre, et stjernebillede, et himmellegeme som fejer stjernerne ned fra himmelbuen med dens hale. Dragen er Guds modstander og vil æde kvindens barn når det er født. Myten om kvinden er almen religiøs ikke specielt jødisk og slet ikke kristen. Myten om den fødende kvinde findes i mange kulturer – fx i GT. Moses bliver frelst og reddet på samme måde da han bliver født. Myten findes også i Indien (Krishna). Myten om kvinden (moderen) og barnet afspejler det alment menneskelige – kvindens frygt for at der skal ske hendes barn noget. Alle mennesker kan spejle sig selv i kvinden. I myten er det faktisk kvinden der er hovedpersonen – og ikke barnet! Kvinden er på en måde identisk med den døende Jesus i graven som frelses af Gud. (Apostlenes Gerninger).  Johs Åb giver myten til dels en kristen overflade.

Satan eller dragen nedkæmpes i himmelrummet af Guds krigere – hans engle. Krigen i himlen er en stjernekrig – en Star-War. Dragen bliver nedkæmpet af Mikael og hans engle – men i en anden forstand også af Guds riges krigere – nemlig de kristne martyrer. Det kan vi se af de liturgiske tekster. De kristne martyrer og blodvidner i Efesos er altså på en vis måde identisk med Mikael og hans engle og krigere. De kristne martyrer er Guds soldater og krigere. Se citatet i kap 12 vers 11. Denne tanke findes mange steder i NT også hos Paulus.

I og med at Satan nedstyrtes er Guds sejr sikret. Gud har sejret når han har sejret i kosmos – i himlen – på himlen. Det som sker på jorden er kun en refleks af det som sker i himlen. Det som sker i himlen er det vigtige, det betydningsfulde, det virkelige, årsagen til alle ting. Jorden er i Johs Åb kun en afglans, et genskær, et ekko af de ting som sker i himlen. Når lidelserne kommer på jorden er det fordi englen hælder skålen med lidelsen ud over jorden. Det som sker på jorden er kun tegn for noget andet. I 12.9 starter Gud sit eneherredømme – Guds rige. Men da dragen bliver styrtet ned på jorden – bliver forholdene værre på jorden – lidelsen bliver voldsomt forstærket – men kun midlertidigt. Satan har kun en kort tid foran sig. Hans tid på jorden er kort.

Vi kan se kirkens tro i teksten som nok er en liturgisk tekst – som er blevet brugt i gudstjenesten i kirkerne i Asien – i Efesos:

Nu er frelsen og magten og Riget vor Guds
      og
herredømmet hans salvedes,
      for vore brødres anklager er styrtet,
      han som dag og nat anklagede dem for Gud.
       v11  De har besejret ham ved Lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord.
      De havde ikke livet for kært til at gå i døden.
       v12  Så fryd jer da, himle, og I, som har bolig i dem!
      Men ve over jorden og havet,
      for
Djævelen er kommet ned til jer
      med stort raseri,
      fordi han ved, at hans tid er kort.

 

I de første kapitler, i de 7 breve til de 7 menigheder beskrives Guds frelse. Frelsen består i at vi skal vende tilbage til vores ur tilstand, livet i paradiset, hvor vi kan leve af livets træ og derfor aldrig skal lide eller dø. Frelsen er en genoprettelse af det som gik galt engang ved syndefaldet. Frelsen er en tilbagevenden til vores rette liv og natur. Samtidigt er frelsen en helt ny identitet, et nyt navn, et nyt legeme, en ny skabelse som Paulus siger. Det nye navn kender ingen – frelsen kommer ikke fra vore tanker men fra Gud, fra Kristus. Frelsen er noget vi modtager. Frelsen er en forvandling af os. Vi er leret og Gud er pottemageren. Frelsen er hans skabelse. I frelsen får vi vores oprindelige frihed, magt og værdighed tilbage.  Alle mennesker er skabt i Guds billede. Det er vores natur, vores væsen. I frelsen får vi denne status tilbage. Vi bliver konger og sønner og arvinger. Vi bliver et folk af konger – igen – for det var vi engang – før syndefaldet. I denne verden er vi små svage og ofre. Men det er ikke vores natur. I frelsen får vi vores værdighed og styrke tilbage. Vi skal have vores sande magt tilbage.

Vi får den samme magt og kraft som kristus har fået. Denne sande magt kan ikke bruges imod andre. Vi har alle del i magten. Vi har alle del i Guds magt – men ikke imod hinanden eller andre. Vores magt er vores frelse og vores finden hjem til os selv – og Gud. Vi bliver Guds sønner og døtre. I frelsen får vi sæde på tronen lige som Kristus fik sæde på tronen. Når vi frelses svarer det til Jesu optagelse og oprejsning. Vi er som Kristus – samme skæbne, samme mål. Vi frelses ved at vi ophøjes. Vi bliver som Gud. Jesus er vores broder. Han er den førstefødte af de døde. Da han opstod viste han vejen for alle andre. Det som siges om ham siges om alle mennesker. Vi er allerede frelst – ophøjet – fordi Kristus allerede er blevet oprejst. Hans befrielse skete i påsken – og vores befrielse sker i påsken.

Frelsen anskues i Johs Åb som Isrels udvandring fra Egypten, over sivhavet, gennem trængslerne i ørkenen og ind i det forjættede land. Indgangen i det forjættede land er indgangen i Guds rige, Paradiset.

 

 

Strukturen i Johannes’ Åbenbaring (Apokalypsen).

 

Johs’ Åbenbaring er formelt opbygget som et brev til de kristne kirker i Lilleasien (især Efesos). Bogen indledes med en brevindledning i kap 1 v. 1-v 8. Bogen slutter med en brevafslutning i stil med Paulus – i 22 vers 21. Men bogen er reelt set ikke noget brev. Brevformen er en konstruktion.

Johs Åb er en apokalyptisk bog (apokalyptisk betyder at hemmeligheden om de sidste tider bliver åbenbaret) – Johs Åb er først og fremmest i forlængelse af de mange jødiske apokalyptiske skrifter – fx profeterne i GT og de senere jødiske bøger (uden for Det gamle Testamente) om verdens undergang. Omkring Jesu tid har der eksisteret et virvar af jødiske apokalyptiske skrifter. Vi kan også finde apokalypsen fx i Markus kap 13. Johs Åb bygger især på profeten Ezekiel (skrevet i 500 tallet for kr.) og profeten Daniel (skrevet ca 165 f. Kr.) i GT. Johs Åb er altså grundlæggende i formen jødisk litteratur. Bogen er også fyldt med typiske jødiske tanker, gudsbilleder, Messias forestillinger, jødiske myter – og almenreligiøse myter fra hele middelhavskulturen og Nærorienten! (Fx drager, slanger, uhyrer, tapre riddere, engle og magter, krig imellem stjerner og himmellegemer, astrologi, fødende kvinder, prostitution, magi, hemmelige bogruller). Men ind i mellem findes i Johs Åb udtrykt det ægte kristne evangelium – helt i stil med Paulus og evangelierne. Se fx Johs Åb kap 21. Johs Åb er altså en forvirrende blanding af meget forskellige kilder.

Formålet med bogen er at give nyt mod, livsmod og håb til de kristne kirker i Lilleasien som i 90 erne blev ramt af en voldsom blodig kristenforfølgelse under den romerske kejser Domitian (81-96). Med Domitian blev kristendommen gjort til en statsfjendtlig, forbudt sekt – så det i al fald principielt var muligt at straffe og forfølge alle kristne. Forfølgelsen skabte mange kristne martyrer og tanken om martyrerne – vidnerne (Jvf martyren Stefanus i urkirken) – spiller en meget stor rolle i bogen. Den meget senere islamiske opfattelse af martyrerne går således tilbage til opfattelsen i Johs Åb: Martyrerne – blodvidnerne - der dør for kirken skal ikke dø men leve videre i Guds himmel. De bliver straks taget op af Gud i døden. De skal ikke lide døden men tages op til himlen direkte fra livet – ligesom profeten Elias blev taget op til himlen af Gud i en ildvogn. (Se 2 Kongebog 2 i Det gamle Testamente).

Johs Åbenbaring er skrevet (dvs samlet, redigeret) ca 95 e. kr – antageligt nogenlunde samtidigt med Hebræerbrevet, Johannesbrevene, Johannesevangeliet, og Apostlenes Gerninger. Vi ved slet ikke hvem Johannes er. (Navnet var uhyre almindeligt i datiden! Der er rigtigt mange med navnet i NT!), men sandsynligvis er han ikke én person eller forfatter, idet en gruppe, retning, bevægelse eller menighed nok står bag tekstens indhold.

Det 1. hovedafsnit består af kap 1 v 9 – kap 5 v 14. Det består af følgende underafsnit:

1.9 – 20: Johs’ kaldelse til at være profet (i lighed med Ezekiels kaldelse i GT). Johs bliver kaldet på øen Patmos nær Efesos. Den genopstandne Kristus kalder på ham og viser sig for ham (Johs giver en fysisk beskrivelse af Jesu udseende – i modsætning til fx Paulus!)

2.1 – 3.22: Johs’ 7 breve til de 7 menigheder i Asien (især Efesos, hovedbyen). For Johs er disse 7 menigheder identisk med hele kirken.

4.1 – 5.14: Syner om forholdene i himlen, Gud, hans trone, lammet (Kristus), de 4 væsner (keruber, som vi kender fra Ezekiel), de 24 ældste, utallige forskellige slags engle, bogrullen, hvori alle de kommende begivenheder er beskrevet,

Bogen afsluttes med en skildring af frelsen og Guds rige og det nye Jerusalem: kap 20 v 1- kap  22 v 20.

Det lange mellemliggende stykke går fra kap 6 v 1 til kap 19 v 21. Det skildrer de sidste tider, ondskabens krig imod Gud og kirken, Guds sejr over døden, lidelsen og det onde.

I afsnittet fra 12.13 til 19.21 skildres kernen i de sidste tider, højdepunktet. Helvede bryder løs på jorden i det øjeblik at Satan styrtes ned fra himlen og slippes løs på jorden. Satans nedstyrtelse sker præcist midt i bogen – i 12.14. I afsnittet 12.13 til 19.21 skildres kirkens og Guds forfærdelige fjender: Dyret, Den store Skøge, Det store Babylon, Dragen og Slangen (som alle dybest set er identitiske).

Indlagt findes en række tekster (i versform), sandsynligvis liturgiske tekster, dvs tekster som er blevet brugt ved gudstjenesten i kirkerne i Lilleasien fx i Efesos. Disse tekster ligner tekster i GT som nogle af salmerne som også er blevet brugt som liturgiske tekster – til oplæsning, bøn, osv. Disse tekster giver antageligt et indtryk af gudstjenesten og kristentroen i den meget tidlige kristne kirke. Se fx 5.9 og 7.15 og 11.15.

 

Den store skøge er Rom eller verden eller den nuværende onde verden som Paulus siger. Den store skøge er egoet og verden.

Alt det som sker, sker med et formål. Alt det som sker, har en mening. Intet er tilfældigt. Alle de ting som sker på jorden, afspejler himlen, er Guds vilje på en eller anden måde. Lidelsen kommer fordi englen hælder sin skål ud over verden. Men alle begivenheder i verden sker, for at Guds plan kan føres til målet. Gud bruger alle ting, alle veje, alle mennesker til sit formål. Gud ønsker ikke nogen lidelse. Tværtom. Han ønsker at lidelsen skal ophøre. Det er menneskene som ønsker lidelsen. Det er menneskene på jorden der spreder død og ødelæggelse og som ødelægger jorden, som det siges i Johs Åb.

Verdens herskere har fået deres tid fordi frelsen på den måde kan komme. Der findes ikke nogen lidelse som er meningsløs. Gud har allerede sejret i himlen og på himlen -  og derfor har han på en vis måde også allerede sejret her på jorden. Jesus kommer nu. Gud tager magten nu. Det varer kun en lille kort tid – det er næsten allerede kommet nu. Johannes budskab til kirken i Lilleasien er: Hold ud. Det kommer nu. Det er allerede sket!

Alting har en mening. Rom – den store skøge – har fået magten i hele verden – for at Gud kan få magten i hele verden. Martyrerne er blevet ofret for at alle kan nå frelsen. Martyrerne er krigerne i den hær som besejrer verden – Kristi følge og hær.

Roms fjender vil overfalde hende og brænde hende og plyndre hende – for at tjene Guds formål. De ved ikke hvad de gør – men Gud ved hvad de gør. Gud virkeliggør sin frelse gennem de onde menneskers – gennem alle menneskers vilje. Han er stærkere end menneskers vilje. Gud har indgivet dem at gøre det som de gør. Guds ord bliver på den måde udført. Guds frelse blev på den måde udført ved at jøderne stod og råbte: Korsfæst ham, korsfæst  ham. Alting sker for – at.

Johannes hører og ser hvordan Gud hyldes og hvordan Kristus hyldes i himlen, omkring den himmelske trone. Tæt på Gud Faderen er de 4 livsvæsener – engle – magter – ånder som næsten er identisk med Gud selv. Derudover de 24 ældste. Men Johannes hører alle skabninger, alle levende væsener, mennesker og alle andre levende skabninger i koret. Det er os selv – det er kirken – det er alle mennesker som står rundt om Gud Faderen – ikke bare de 4 væsener eller de 24 ældste. Tallet på dem der deltager er ufatteligt ubegribeligt stort – det er det teksten vil sige. Det er så at sige kirken i Efesos der står omkring tronen og deltager. De tekster som kirken bruger er de tekster som lyder omkring tronen. Det er ordene fra kirkens gudstjeneste. Lige som Johannes tidligere har fortalt om den hvide flok og de kristne martyrer som nu er under Guds alter i himlen. Johannes oplever det som er nu – allerede. Vi er egentlig i himlen – allerede i himlen. Vi er frelst og taget ud af verden. Vi har forladt verden – vi er draget ud af verden som er en brændende tomt som Johannes siger. De ældste og de 4 væsner gør præcist det som menigheden gør under gudstjenesten i Efesos. Alle levende væsener deltager også alle dyr på jorden og under vandet. Alle levende skabninger er i himlen.

Centrum i Johs Åb er denne tak til Gud for frelsen. Menigheden eller kirken står i samme situation som det jødiske folk da de var sluppet ud af Egyptens plager og stod på den anden side af Det røde hav. Eller situationen er den samme som da jøderne var sluppet ud af det babylonske fangenskab i Mesopotamien. Kirken eller menigheden i Efesos er nu blevet reddet - de er nu sluppet fri. De er kommet over på den anden side – over til den anden bred.

Det centrale i Johs Åb er den tak som de i den situation sender til Gud som har frelst dem. Vi kunne ikke af os selv - vi var svage afmægtige men Gud greb ind og vendte historiens gang. Han greb ind og frelste os. Han standsede lidelsen, smerten, døden, sorgen. Det har han gjort. Det er nu sket. Det er lige sket nu.

Stemningen eller følelsen svarer til den stemning som et menneske kan have lige efter at han er blevet reddet fra et skibs forlis – Titanic. Alle døde – alt var håbløst – jeg var fortabt og stod ikke til at redde – jeg var nær drukne døden – men så skete der et mirakel. De to kap 18 og 19 handler om dette mirakel - Guds under – hans mægtige gerninger og underfulde gerninger.

Det er sket. Det er allerede sket. Vi slap fri. Vi slap ud af verdens kløer og tvang og lidelse. Tak Gud for at du hjalp - for at du handlede. Tak. Som hos Paulus kan vi se at troen er en taksigelse. At tro er  at rejse sig op i menigheden i Efesos og råbe Tak Gud at du reddede mig. Tro er ikke tro på ånder eller væsner men tro på at vi er frelste. Vi tror det fordi vi kan se det. Johs kan se at nu er det sket. Han tror på det han kan se. Han kan se at det store Babylon – vreden, drukkenskaben, hadet, frygten, krigen – er blevet nedkæmpet. Gud har vundet – det kan han se. Det er ikke mærkeligt at han tror på det. Han tror på det han kan se. Når man er blevet reddet ved man godt at man er blevet reddet!

Stemningen er som hos de mennesker som undslap Tsunamien i 2004 - måske. Uanset lidelsen så siger vi tak for at det gik godt. Vi føler at det ikke var os selv der gjorde det. Lidelsen var forfærdelig men nnu er den fortid. Vi behøver ikke at huske på den eller tænke på den mere. For den er fortid. Nu råder en helt anden virkelighed. Se jeg gør alting nyt! Fortiden var uhyggelig og grim men nu er vi frelst. Vi kan godt glemme fortiden – alt det som er sket. Vi er sat fri af fortiden. Den har ikke magt over os. Det kan vi jo se – for nu er vi jo blevet frelst og reddet for egoet synden og verden. Gud har på en vis måde slettet fortiden. Den er nu ligegyldig. Glem den.

De der besejrer Dyret er også kirken menigheden martyrerne de hellige. Gud handler gennem os. Sådan er tanken mange steder i Johs Åb. Lammets brud er de kristne martyrer. Hun er blevet indviet og renset gennem blodet - gennem sit eget martyr blod – og gennem Jesu martyr blod. Bruden er blevet renset af sine lidelser. Hendes død er hendes indvielse til Gud - til frelsen - til foreningen med Lammet – med Kristus.

Vi er selv Kristus. Vi er også manden på den hvide hest – ved Guds nåde – ikke på grund af vore egne egenskaber eller kræfter.

For der er kun én magt én styrke én kraft – Guds. Vi kan have del i den magt og styrke men den er ikke vores. Vi får del i den. Vi får del i Guds kraft magt og styrke. Den magt kan vi ikke bruge imod andre kun for os selv. Vi er egl magtesløse i os selv men vi kan få del i almagten - Guds ubegrænsede magt. Troen kan flytte bjerge. Troen kan alt. Troen kan overvinde Dyret.

Gud har bestemt alle ting. Guds kraft og vilje er inden i de begivenheder der sker i de sidste dage. Det går som han vil. Alting har en mening. Alting sker med et formål. Alle ting styrer mod målet – frelsen - sejren over Skøgen, Dyret, Babylon. Babylon er verden og egoet. Gud har besejret egoet. Vi kunne ikke. Det var for stærkt.

De liturgiske tekster – versene – stammer fra en takkegudstjeneste – i kirken i Lilleasien. En minde gudstjeneste hvor hele menigheden rejser sig og takker for sejren. Vi kan i Salmerne i det gamle Testamente finde lignende takke tekster. Menigheden – folket – anerkender sejren – og siger tak for sejren. Menigheden siger tak for sejren – efter krigen – for krigen er nu slut – vi har vundet.

Johs Åb rammer på denne måde hele grundstemningen i Det nye Testamente. Det er også grundstemningen i Salmerne. Tak for sejren. Jeg var omgivet af døden til alle sider, mine fjender skød på mig med deres gloende onde pile, jeg var  fortabt, jeg var døden nær – ja døden var sikker – men i sidste øjeblik blev jeg frelst. Tak for det som er sket. Lov og pris. Det som er sket kunne ingen mennesker tro – men det skete. Denne tanke finder vi også hele vejen igennem hos Paulus. Vi finder den i urkristendommens opfattelse af den døende Jesus i graven – Gud trak ham ud af døden i sidste øjeblik. Det som skete overgår enhver forstand. Efter vores egen forstand kunne det slet ikke ske. Det var umuligt. Men det skete. For egoet var det umuligt – umuligt at forestille sig – urimeligt – noget vrøvl – umuligt. Men for Gud var det muligt!

Vi har fået Guds fred og glæde. Vi er kommet ind i riget – ind i det forjættede land. Vi slap ud af faren. Vi slap bort fra alle Faraos soldater og krigsmagt. Vi slap ud af undertrykkelsen – ud af fornedrelsen. Vi er allerede blevet ædru – vi har allerede fået det nye liv – i fred og glæde og sikkerhed -  en sikkerhed som vi ikke kan miste. Vi har fået en helt ny identitet – et helt nyt liv. Verden er ikke som den var. Alt er nu nyt og som på skabelsens første dag. Synden er bragt ud af verden. Al sygdom er bragt ud af verden. Vi kan ikke længere rammes af de gloende pile. Vi er blevet usårlige – urørlige. Vi har fået myndighed og magt. Vi er ikke længere små og svage ofre – som vi var engang. Gud har hævnet os. Han har reddet os – fra ondskaben og mørket. Vi er lysets børn.

Bruden siger: - Kom, kom! Bruden er rede og klar. Hun længes efter sin brudgom. Kom, kom! Hun begærer. Hun er fuld af længsel og følelser og kærlighed. Alle hendes drømme og længsler. Brudgommen kommer – nu – han kommer snart! Kom, herre!

Bruden er gjort rede og klar. Bruden er det nye Jerusalem, rent, purt, evigt, himmelsk – som er kommet ned fra himlen til jorden. Det nye Jerusalem kommer fra himlen – det himmelske Jerusalem, den himmelske by. Det nye Jerusalem – bruden – er perfekt og fuldkommen. Hun er et himmelsk væsen, en engel fra Gud, ikke af denne verden.

Bruden er den perfekte brud. Brudgommen er den perfekte brudgom. Brudgommen fuldender bruden. Han er hendes frelse og lykke. Brylluppet er glædesfesten, kulminationen, opfyldelsen, genforeningen, den første kærlighed – den eneste virkelige kærlighed.

Frelsen er at komme ind i det forjættede land, ind i det nye Jerusalem. Uden for er mørket og dumheden og ondskaben men inden i byen er Gud. Byen har ikke brug for noget lys for Gud er byens lys. Det er evigt dag og aldrig nat. I det nye Jerusalem har alle frit adgang til det levende vand (Jesus i Johannesevangeliet) og livets træ. Den der spiser af livets træ lever evigt og helbredes for alle sygdomme.

Jesus sender sine engle. Jesus spreder lyset gennem sine engle og profeter. Jesus er selv en af englene. Jesus er morgenstjernen, kongesønnen, ridderen, den unge og smukke yngling, brudgommen, den ideale mand. Jesus er en smuk mand. Jesus er stjerner, stjernelys, lysstjerner, guldbælter, kostbare håropsætninger og klæder, fornemhed og kongeslægt, ridderen på den hvide hest.  Jesus er som os. Hans far er også vores fader. Jesus er en af brødrene. Jesus er et vidne og en martyr. Jesus har fået sit vidnesbyrd fra faderen som Johannes har fået sit vidnesbyrd fra faderen gennem Jesus. Alle er vi vidner. Vi er alle profeter. Vi er alle brødre. Vi sender alle vore engle af sted. I kirken og menigheden vidner englene om vidnesbyrdet om at Gud er det første og det sidste. Gud er begyndelsen og alt kommer fra Gud og af Gud og Gud er det sidste – alle tings mål og formål er Gud. Vi er alle på vej til Gud. Historien bevæger sig hen til Gud. Gud er tingenes telos, deres mening, deres endemål. Lidelserne ender med befrielsen og frelsen – det nye Jerusalem – i Gud.

Den store hvide flok vi se

Som  tusind bjerge fuld af  sne,

Med skov omkring

Af palmesving,

For tronen, hvo er de?

Det er den helteskare, som

Af hin den store trængsel kom

Og har sig to’t

I Lammets blod

Til Himlens helligdom!

Der holder de nu kirkegang

Med uophørlig jubelklang

I høje kor,

Blandt alle engles sang.

 

Her gik de under stor foragt,

Men se dem nu i deres pragt

For tronen stå

Med kroner

I Himlens præstedragt!

Sandt er det, i så mangen nød

Tit tårestrøm på kinder flød,

Men Gud har dem,

Straks de kom hjem,

Aftørret på sit skød;

Nu holder de, hvor liv er bedst,

Hos ham en evig løvsals-fest,

Og Lammet selv

Ved livets elv

Er både vært og gæst.

 

Til lykke, kæmpesamling, ja,

O, tusindfold til lykke da,

At du var her

Så tro især

Og slap så vel herfra!

Du har foragtet verdens trøst

Så lev nu evig vel og høst,

Hvad du har så’t

Med suk og gråd,

I tusind engles lyst!

Opløft din røst, slå palme-takt,

Og syng af Himmel-kraft og magt

Pris være dig

Evindelig,

Vor Gud og Lammet sagt!

 

Hans Adolph Brorson 1765. DDS nr 571.

 

Johs Åb 7.9.

 

Johannes’ Åbenbaring (Johs Åb).

Eller Apokalypsen.

 

Johs Åb er det sidste skrift i Det nye Testamente (NT). Det er skrevet i 90-erne e. Kr. Under kejser Domitian ved vi at den kristne kirke i Rom og i Lilleasien blev forfulgt. Skriftet er tydeligt nok skrevet under denne forfølgelse. Domitian var kejser 81-96 e. Kr.

De romerske magthavere var religiøst set meget tolerante og vi ved at kristendommen ikke var nogen forbudt religion -  som det  er blevet hævdet. Men Rom krævede lydighed på det civile plan. Alle indbyggere skulle tage del i anerkendelsen af Roms Cæsar -  altså også i ofre til kejserens billede og ånd. Det har de kristne nægtet. Årsagen til forfølgelser var også at der var en folkelig uvilje imod de kristne mange steder -  det ses også fx i Apostlenes gerninger. Magthaverne blev tvundet til at skride ind over for de kristne. Mange led martyrdøden i Lilleasien og Efesos. På dette tidspunkt havde den kristne kirke fået et ret godt tag i befolkningen takket være missionen – som blev indledt med Paulus.

Johs Åb har fået meget stor betydning for de kristne forestillinger om de sidste tider og dommens dag. Bogen er i tidens løb også blevet brugt som en spådom, en forudsigelse af verdenshistoriske begivenheder. Jehoves Vidner bygger på Johs Åb. Bogen skildrer Rom og de romerske magthavere som Satan selv – som det onde dyr der til sidst kastes i ildsøen. Johs Åb har altså en helt anden opfattelse af Rom end vi finder i det øvrige Ny Testamente hvor romerne opfattes som rimelige og rationelle. (Se  fx Paulus, Apostlenes Gerninger og Lukas).

Johs Åb er et fortrinsvist jødisk apokalyptisk skrift der indeholder et virvar af forskellige syner og stykker. Apokalyptiske bøger beskriver de sidste tider og afslører hemmeligheder om de sidste tider. I evangelierne findes apokalyptiske afsnit fx Markus 13. Den nuværende bog er redigeret – dvs ordnet og tilrettelagt ud fra et stort materiale. Bogen bygger i høj grad på jødiske og andre samtidige bøger om dommens dag. Bogen bygger stærkt på profeterne Daniel og Ezekiel i Det gamle Testamente. Den indeholder mange tanker som ikke er specielt kristne. Guds og Kristus opfattelsen er mest jødisk – men ind imellem rummer Johs Åb det kristne evangelium. Den kristne tanke er altså kombineret med andet stof – også stof fra ikke jødiske kulturer.

Formålet med skriftet er at give håb og mod til kirkerne i Efesos (nær Patmos hvor Johannes befinder sig) og kirkerne i Lilleasien. Efesos var en millionby og et af de kristne hovedcentre. Forfatteren til Johs Åb kendes ikke. Navnet Johannes siger ikke noget da navnet var uhyre almindeligt i det 1 årh efter Kr. Johs Åb er ikke skrevet af den samme person som har skrevet Johannesevangeliet – teologien er helt forskellig.

Johs Åb har givet meget stof til kunsten (malerkunsten, William Blake, ikoner, fx Mikael ikoner) - og fantasien. Desuden har bogen betydet en del for forestillingen om engle som spiller en enorm rolle i Johs Åb og som ellers næsten ikke spiller nogen rolle i NT. Andre religiøse retninger som Satan dyrkelse har også brugt bogen. Beretningen om den store hvide flok har som bekendt inspireret Brorson.